Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Webinár pre samosprávy: Ako prekonať následky koronakrízy?

V súčasnosti začali viaceré mestá, obce či samosprávy všeobecne, prijímať prvé reštrikčné opatrenia rôzneho charakteru. Ide najmä o prevenciu pred možnými ekonomickými dopadmi a následkami koronakrízy. Už dnes je dôležité zamýšľať sa, aké kroky bude treba podniknúť v nasledujúcich mesiacoch. Vďaka skúsenostiam s ekonomickou krízou z rokov 2008 – 2010 máme lepšiu predstavu ako túto situáciu prekonať. Zároveň sa môžeme oprieť aj o všeobecne platné pravidlá pre krízový manažment, ktoré sú nápomocné bez ohľadu na to či ide o malú obec alebo veľké mesto. Toto všetko bude predmetom webinára, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 11. 6. 2020 o 13:00.

Témy diskusie:

 • Krízová komunikácia
 • Smart prístupy a krízové opatrenia
 • Šetrenie a vytvorenie podmienok pre budúci rast
 • Ako nastaviť interné procesy v rámci samospráv
 • Ktoré sú kľúčové ekonomické parametre
 • Čo hrozí pri nezvládnutí krízového obdobia

Špeciálnym hosťom webinára bude Marcel Para, ktorý ma dlhoročné skúsenosti s krízovým manažmentom. Ako krízový manažér pracoval na mnohých projektoch – od vybudovania Televízie JOJ, reštrukturalizáciu STV, až po prebudovanie regionálnych vodární a kanalizácií. Bol externým konzultantom pre mesto Trenčín a manažérom viacerých samosprávnych projektov. V posledných rokoch koordinoval niekoľko smart projektov, ktoré spájajú technologicko-ekonomický a manažérsky pohľad.

Kedy a kde?

 • vo štvrtok 11. júna 2020
 • od 13:00 do 14:00 hod.
 • webinár sa uskutoční ONLINE (najneskôr 24 hodín pred začiatkom webinára dostanete na mail všetky potrebné inštrukcie)

Za koľko?

 • webinár bude ZDARMA

Vláda pomôže aj subjektom verejnej správy

Po pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom by mali  od štátu dostať pomoc aj podnikateľské subjekty verejnej správy. Týkať sa má napríklad dopravných podnikov alebo kúpalísk, ktorých zriaďovateľom je mesto alebo obec. Avizoval to minister práce Milan Krajniak.

V priebehu apríla už bola vyhlásená výzva zameraná na podporu subjektov verejnej správy. Išlo konkrétne o výzvu: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni. V rámci realizácii tejto výzvy sa za mimoriadnu udalosť považuje ohrozenie zdravia obyvateľstva ochorením COVID-19.

Túto a ďalšie výzvy nájdete TU.

Prvá pomoc pre neziskové organizácie

Nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci podmienok projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov majú aj neziskové organizácie (ak nepatria k subjektom verejnej správy), ak sú zamestnávateľmi, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu

 • na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky (Opatrenie 1),
 • alebo v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti (Opatrenie 3)

Požiadať o príspevok môže len zamestnávateľ, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020. Zamestnávateľ nezisková organizácia si môže podľa „Opatrenia č.1“ a „Opatrenia č. 3, 3A, 3B“ uplatniť príspevok výlučne na zamestnancov v pracovnom pomere. Nárok na príspevok je len ak pracovný pomer začal najneskôr 1.3.2020. Nárok na príspevok nie je podľa „Opatrenia č.1“ a „Opatrenia č. 3, 3A, 3B“ v prípade: dohodára, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a dobrovoľníka.

Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, po ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku.

„Opatrenie 1“

Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky.

Výška príspevku

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100,00 eur.

Ak je náhrada mzdy (ktorú už zamestnávateľ vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená vo výplatnom termíne do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť) nižšia ako 1 100,00 eur, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur.

„Opatrenie 3“

Výška príspevku sa v Opatrení č. 3 určuje dvoma možnými spôsobmi – 3A alebo 3B. Zamestnávateľ má právo zvoliť si jeden z týchto spôsobov – zvolený spôsob sa potom uplatňuje po celú dobu poberania príspevku, preto si treba dobre rozmyslieť výber spôsobu:

3A – príspevok sa prizná len na zamestnancov, ktorí boli na prekážke v práci na strane zamestnávateľa. Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške náhrady mzdy vyplatenej zamestnancovi za čas prekážky v práci na strane zamestnávateľa, súčasne najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku a súčasne najviac 880 eur

3B – príspevok sa prizná na každého zamestnanca v pracovnom pomere, okrem zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % svojho fondu mesačného pracovného času prekážku v práci na strane zamestnanca (napr. PN alebo OČR alebo neplatené voľno) alebo dovolenku. Výška príspevku na jedného zamestnanca závisí od poklesu tržieb, súčasne je najviac vo výške hrubého príjmu zamestnanca.

Príspevok na jedného zamestnanca pri výpočte 3B za marec 2020:

90 eur pri poklese tržieb o 10% a viac

150 eur pri poklese tržieb o 20% a viac

210 eur pri poklese tržieb o 30% a viac

270 eur pri poklese tržieb o 40% a viac.

Príspevok na jedného zamestnanca pri výpočte 3B za apríl, máj atď. 2020:

180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac

300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac

420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac

540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Pokles tržieb

Pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020.

Ak účtujete v podvojnom účtovníctve

Tržba – výnosy podľa osobitného predpisu = teda čistý obrat podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve, u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.

Inak povedané, sú to výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Teda to, čo sa zinkasovalo v hotovosti do pokladne – za predaj výrobkov, tovarov a služieb – a to, čo sa vyfakturovalo za výrobky, tovary a služby.

Pozor, v prípade fakturácie nie je dôležitý dátum vystavenia faktúry ale deň uskutočnenia účtovného prípadu – teda deň splnenia dodávky.

Ak neúčtujete v podvojnom účtovníctve

Tržba – príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu a u daňovníka, ktorý využíva paušálne výdavky.

Inak povedané, to čo, sa zinkasovalo v hotovosti do pokladne – za predaj výrobkov, tovarov a služieb a to čo sa prijalo na podnikateľský účet za predaj výrobkov, tovarov a služieb.

V prípade umelcov a autorov sa berú do úvahy len „aktívne príjmy“ – zdaňované podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov – honoráre za vykonanie diela a za umelecký výkon, neberú sa do úvahy „pasívne príjmy“ resp. „tantiémy“ – zdaňované podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov – honoráre z licenčných zmlúv.

Do príjmov sa neberú príspevky a dotácie oslobodené od dane z príjmu.

 Podmienky pre poskytnutie príspevku:

 • predloženie údaja o stave zamestnancov k 31.3.2020
 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
 • má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu (ku dňu podania žiadosti o príspevok) – za splnené sa považuje aj platný splátkový kalendár, ktorý sa dodržiava
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ku dňu podania žiadosti o príspevok) – za splnené sa považuje aj platný splátkový kalendár, ktorý sa dodržiava
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

Vláda schválila opatrenia na boj s COVID-19 financované z eurofondov

Vláda sa dohodla na tom, že na boj s pandémiou COVID-19 presunie z eurofondov viac ako 1,2 miliardy eur. Peniaze, ktoré ešte nie sú zazmluvnené budú smerovať do piatich oblastí. Na podporu zdravotníckeho systému by podľa schváleného materiálu malo ísť 249,20 milióna eur, na podporu udržania zamestnanosti je to takmer 507 miliónov eur + 100 miliónov eur z prioritnej osi Zamestnanosť v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Okrem toho plánuje vláda podporiť mikro, malé a stredné podniky sumou 330,20 milióna eur a 51 miliónov eur má ísť na podporu zložiek integrovaného záchranného systému. Zvyšok, takmer 115 miliónov eur je vyčlenených na iné opatrenia smerujúce k zmierneniu dosahov pandémie ochorenia COVID-19.

Vláda sa ďalej dohodla na tom, že v prípade, ak opatrenia budú pre krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu nedostatočné, budú premiestnené ďalšie zdroje v rámci jednotlivých operačných programov. Ministerstvá by v tomto zmysle mali vypracovať analýzu ďalších možností realokácie financií.

Pomoc pre podnikateľov, SZČO a jednoosobové s.r.o. – ako požiadať o príspevok? (WEBINÁR)

Minulý týždeň štát zverejnil posledné opatrenie určené pre žiadateľov, ktorí nemohli doteraz žiadať o príspevok. Príspevky na udržanie zamestnanosti majú zmierniť dopady prijatých opatrení v súvislosti s koronakrízou. Podpora je garantovaná každému kto spĺňa jasne stanovené podmienky. Podľa aktuálnych informácií má takmer 50 % podaných žiadostí chyby. Na tomto webinári sa zameriame na to, ako správne požiadať o príspevok a aké podmienky musíte splniť, aby ste ho získali. Okrem iného sa  bližšie pozrieme na SZČO a jednoosobové s.r.o. v rámci odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Pre koho je webinár určený:

 • kultúra a kreatívne odvetvie
 • podnikatelia
 • zamestnávatelia
 • SZČO
 • pracovníci na dohody

Na webinári sa dozviete:

 • akú konkrétnu pomoc viete získať
 • či ste oprávnený žiadateľ
 • ako správne vypísať a podať žiadosť o príspevok
 • na čo si dať pozor

Kedy a kde?

 • v stredu 29. apríla 2020
 • od 14:00 do 15:30 hod.
 • webinár sa uskutoční ONLINE

Za koľko?

 • účastnícky poplatok je 9 € s DPH

Ako správne žiadať o príspevok a kedy je podnik v ťažkostiach?

Podnikatelia a SZČO majú možnosť požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti. Podľa aktuálnych informácií má takmer 50 % podaných žiadostí chyby. Okrem bežných formálnych chýb majú žiadatelia problém napríklad s posudzovaním, či je podnik v ťažkostiach. Podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach je platná pre SZČO, ktoré chcú požiadať o príspevok na seba, nie na svojich zamestnancov.

Ako správne žiadať o príspevok?

 1. Žiadosť o NFP vyplňte len raz, prílohu „Výkaz pre priznanie príspevku“ treba vyplniť každý mesiac.
 2. Žiadosť ani Výkaz sa nepodpisujú. Na konci formulárov sa vyplní dátum.
 3. Číslo dohody“ sa za prvý mesiac nevypĺňa (pozn.: je to číslo dohody o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré bude žiadateľovi pridelené po spracovaní žiadosti)
 4. Pri podávaní žiadosti sa príloha „Čestné vyhlásenie“ nepodpisuje. Po spracovaní žiadosti na strane ÚPSVaR, bude žiadateľovi zaslaná „Dohoda o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ ako aj „Čestné vyhlásenie“ na podpis.
 5. Správne vypíšte IBAN, použite medzery.
 6. Správne vypíšte SK NACE (pozn.: je to päťmiestne číslo, ak vaše číslo končí „nulou“, je potrebné vypísať aj tú)
 7. Ak žiadate o príspevok na zamestnanca, ktorý bol OČR / PN alebo čerpal dovolenku, overte si, či príspevok žiadate iba na tie dni, počas ktorých bol na prekážkach v práci.
 8. Nesmiete byť podnikom v ťažkostiach. (platí pre Opatrenie 2 a Opatrenie 4).
 9. Vyplňte IČZ, aj keď ho ešte nemáte pridelené, dajte tam variabilný symbol pod ktorým zasielate platby (pozn.: napr. ak ste dobrovoľne poistený, alebo nemáte zamestnancov). Ak čerpáte Odvodové prázdniny (platí pre SZČO), uveďte svoje rodné číslo.

Ako zistíte či je podnik v ťažkostiach?

Na tento účel sme vytvorili jednoduchú tabuľku pre výpočet, pomocou ktorej zistíte či je váš podnik v ťažkostiach. Stiahnite si ju tu.

Potrebujete konkrétnu radu?

V prípade, že by ste sa radi poradili osobne o niečom konkrétnom, neváhajte sa na nás obrátiť. Viac informácií o individuálnej konzultácii.

Pomoc pre podnikateľov a SZČO – ako požiadať o príspevok? (WEBINÁR)

Podnikatelia a SZČO majú možnosť požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti. Ten má zmierniť dopady prijatých opatrení v súvislosti s koronakrízou. Podpora je garantovaná každému kto spĺňa jasne stanovené podmienky. Podľa aktuálnych informácií má však takmer 50 % podaných žiadostí chyby. Na tomto webinári sa zameriame na to ako správne požiadať o príspevok a aké podmienky musíte splniť, aby ste ho získali.

Pre koho je webinár určený:

 • podnikatelia
 • zamestnávatelia
 • SZČO
 • majitelia prevádzok

Na webinári sa dozviete:

 • akú konkrétnu pomoc viete získať
 • či ste oprávnený žiadateľ
 • ako správne vypísať a podať žiadosť o príspevok
 • na čo si dať pozor

Kedy a kde?

 • vo štvrtok 23. apríla 2020
 • od 10:00 do 11:30 hod.
 • webinár sa uskutoční ONLINE

Za koľko?

 • účastnícky poplatok je 9 € s DPH

Vláda v súvislosti s pandémiou COVID-19 podporí veľké firmy

Vláda chce zabrániť hromadnému prepúšťaniu. Preto podnikla ďalšie kroky, aby pomohla veľkým firmám. Spoločnostiam na základe ich žiadosti a čestného vyhlásenia o poklesu tržieb štát preplatí časť miezd zamestnancov. Pri maximálnej výške podpory a limite 200-tisíc eur mesačne mohli naplno túto možnosť doteraz využiť iba firmy s približne 250 zamestnancami, čo veľké spoločnosti od začiatku kritizovali.

Podľa Sulíka sa bude vláda pomocou pre firmy zaoberať aj naďalej. „Toto nie je koniec podpory. Musíme sa venovať ešte či už cestovným kanceláriám alebo maloobchodom, kde ešte nemáme doriešené nájmy, alebo opätovnému otvoreniu predajní,“ povedal Sulík.

Minister trvá na postupnom uvoľňovaní prísnych opatrení a chcel by už po Veľkej noci postupne otvoriť všetky predajne, ktoré nie sú v obchodných centrách. Pripomenul však, že o tomto kroku musí rozhodnúť krízový štáb. Viac informácií

Zdroj: hnonline.sk

Webinár: Štátna pomoc pre reštauračné a stravovacie služby (21.4.2020)

Podnikatelia majú možnosť do 30. 4. 2020 podať žiadosť o príspevok na podporu zamestnanosti, ktorý má zmierniť dopady prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Opatrenia viedli k zatvoreniu väčšiny barov, kaviarní, stravovacích a reštauračných prevádzok. Výrazne tak skomplikovali ekonomickú situáciu mnohých firiem.

Vláda postupne prijíma opatrenia, o ktorých už je dostupných veľa informácií. Podpora je garantovaná každému kto spĺňa jasne stanovené podmienky. Na tomto webinári sa zameriame na firmy vo vybranom sektore a povieme si viac o špecifikách ich podpory.

 

Pre koho je webinár určený:

 • bary a kaviarne
 • reštaurácie a jedálne
 • bistrá a cukrárne
 • iné zariadenia verejného stravovania

Na webinári sa dozviete:

 • akú konkrétnu pomoc viete získať
 • či ste oprávnený žiadateľ
 • ako správne vypísať a podať žiadosť o príspevok
 • na čo si dať pozor
 • odpovede na špecifické otázky týkajúce sa reštauračných služieb

Kedy a kde?

 • v utorok 21. apríla 2020
 • od 10:00 do 11:30 hod.
 • webinár sa uskutoční ONLINE

Za koľko?

 • účastnícky poplatok 9 € s DPH

Zamestnávatelia a SZČO môžu žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú od pondelka 6. apríla žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od stredy 8. apríla od 12:00 môžu žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby s poklesom tržieb. V prípade záujmu o príspevok žiadateľ navštívi stránku www.pomahameludom.sk a postupuje podľa uvedených inštrukcií. Viac informácií

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk