Čerpanie eurofondov by malo byť rýchlejšie

Približne v polovici roka 2021 by mal na Slovensku začať platiť nový zákon, ktorý výrazne zjednodušuje čerpanie eurofondov. V minulosti malo Slovensko s čerpaním eurofondov veľké problémy a zbytočne sme prichádzali množstvo peňazí. Vďaka novele Zákona o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov sa toto čerpanie má výrazne zefektívniť, aby sme nemuseli dotácie vrátiť, keď na ne máme nárok.

Lex Corona, ktorý nadobudol platnosť minulý rok umožňuje zjednodušenie čerpanie eurofondovprocesov pri poskytovaní príspevkov z EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy) pre poskytovateľov ako aj prijímateľov. Cieľom ďalšej novely zákona je hlavne zjednodušiť procesy v oblasti verejného obstarávania a hodnotenia projektov, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť transparentnosť. Zásadná zmena je povinnosť zverejňovať fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľali na tvorbe projektov a to kvôli prevencii voči podvodom.

Ďalším opatrením je zverejňovanie výsledkov auditov. Slovensko malo doteraz desaťkrát horšie výsledky ako priemer EÚ. Žiadatelia ani riadiace orgány neboli informovaní o vzniku chýb a nezrovnalostí k akým pochybeniam dochádzalo naprieč operačnými programami. Novela nariaďuje zverejniť zistenia auditov, aby sa poskytovatelia i žiadatelia vyvarovali najčastejších chýb, ktoré audity odhalili. Týmto opatrením sa majú šetriť peniaze žiadateľov aj štátu, o ktoré prichádzajú v dôsledku zbytočných chýb.

Novela zákona tiež umožňuje flexibilne reagovať na nečakané situácie, ktoré v čase vyhlásenie výzvy nie je možné predvídať. Ide napríklad o možnosti zmeny v oprávnenosti výdavkov, či možnosti zmeniť územnú oprávnenosť. Predošlá novela neumožňovala tieto zmeny a v prípade zmien by bolo potrebné výzvu zrušiť a vytvoriť novú. Pre poskytovanie príspevkov už nebude potrebné uzatvárať zmluvu zvlášť s každým jedným objektom v prípade viacerých zazmluvnených strán (napr. ambulancie) ale spravia sa výmery alebo rozhodnutia.

Zmena zákona tiež zvyšuje ochranu žiadateľov a dáva možnosti odvolať sa proti rozhodnutiu riadiaceho orgánu a zároveň dáva garanciu, že týmto podnetom sa riadiaci orgán bude musieť zaoberať.

Zdroj: mirri.sk


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk