Dotácie pre neziskové organizácie

Vzdelávate, tvoríte, informujete, pomáhate, šírite osvetu, aj bojujete za spravodlivosť. Chceme vám preto pomáhať byť ešte úspešnejší vo vašej činnosti. Pomôžeme vám pripraviť projekty a nájsť zdroje pre financovanie vašich nápadov a aktivít – lebo práve tie robia našu spoločnosť silnejšou a zdravšou.

Tretí sektor a jeho podpora

Ako tretí sektor ste základným pilierom demokracie. Vážime si, čo všetko robíte pre našu spoločnosť.

Vedeli ste, že na vaše aktivity existujú desiatky výziev? Lokálne, regionálne, národné, cezhraničné i medzinárodné. Na bežnú prevádzku, vzdelávanie, výskum, rozvoj a veľa ďalších oblastí. Využite príležitosti pre financovanie nielen vašej činnosti a ďalšieho rastu, ale i rozvoja našej spoločnosti.

Zaujíma vás ako z dobrého nápadu vytvoriť kvalitný projekt?

Z dotácií môžete podporiť nasledujúce oblasti

previous arrow
Slide 1
SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Investície do komunitnej starostlivosti zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, podpora sociálneho a pracovného začlenenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín…

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Podpora vzdelávania na všetkých úrovniach od škôlok po vysoké školy, podpora odborného vzdelávania a poradenstva, podpora rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelaniu, zvýšenie vzdelanostnej úrovne marginalizovaných komunít…

KULTÚRA, CESTOVNÝ RUCH A VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Granty podporujú zachovanie, zlepšenie stavu, či propagáciu prírodných a kultúrnych pamiatok, náučné chodníky, stratégie udržateľného rozvoja cestovného ruchu a pod. Väčšina zdrojov plynie z cezhraničných programov.

ZAMESTNANOSŤ A TVORBA PRACOVNÝCH MIEST

Podporované sú opatrenia na dosiahnutie udržateľného zamestnania pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, zvýšenie zamestnateľnosti a finančnej gramotnosti Rómov, tvorbu nových pracovných miest…

Slide 2.2
VODNÉ HOSPODÁRSTVO A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít, podpora informovanosti o predchádzaní vzniku odpadov, triedení odpadov a ochrane vôd…

VÝSKUM A VÝVOJ

Neziskový sektor výskumu a vývoja môže podporiť modernizáciu a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia, podporovaná je účasť v medzinárodných iniciatívach a pod.

ANALÝZY, PLÁNY, STRATÉGIE

Táto oblasť pokrýva zabezpečenie dokumentov v širokej škále zameraní od nízkouhlikových stratégií, protipovodňových opatrení cez zdravotnú starostlivosť, zlepšovanie verejnej politiky až po boj proti diskriminácii a nerovnosti.

OCHRANA ŽP A ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ

V danej oblasti je možné podporiť opatrenia na informovanie o ochrane životného prostredia, predchádzanie vzniku odpadov, ochrane vôd, dobudovanie a starostlivosť o sústavu Natura 2000…

Slide 2.2 - copy
INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

Podporované sú projekty na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti či zavádzanie elektronických služieb verejnej správy pre občanov.

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY

Investície do nemotorovej dopravy: cyklistické komunikácie, cyklokoridory medzi sídlami, doplnková infraštruktúra (cyklostojany, parkoviská), zlepšenie cezhraničných služieb verejnej dopravy a iné.

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Financie je možné žiadať na výstavbu zariadení využívajúce obnoviteľné zdroje energie, vypracovanie a implementáciu nízkouhlíkových stratégií…

next arrow

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk