Energetická efektívnosť v podnikoch

Čo je z grantu možné financovať?

Implementáciu opatrení z energetických auditov.

Čo si pod tým predstaviť? Finančný príspevok môžete žiadať na nasledujúce investície:

1. rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov za účelom zníženia spotreby energie pri ich prevádzke.
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke výlučne stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich realizáciou týchto opatrení: zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií; rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody; rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove
2. rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií  skleníkových plynov
3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu
4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov
5. a iné

Pre koho je grant určený?

O dotáciu môžu žiadať fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najneskôr 3 roky pred podaním žiadosti o grant.

Ktoré priemyselné odvetvia môžu žiadať o financie?

Ako bolo spomínané už vyššie,  v rámci tohto grantu je možné  žiadať dotácie na budovy využívané na priemyselnú výrobu a naň nadväzujúce služby. Pod priemyselnú výrobu patria napríklad tieto odvetvia:

  • Výroba počítačových elektronických a optických výrobkov
  • Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
  • Výroba strojov a zariadení
  • Výroba nábytku
  • Výroba odevov
  • Výroba potravín

Zoznam všetkých odvetví a činností spadajúcich pod priemyselnú výrobu nájdete na tomto odkaze pod písmenom C.

Ďalšie informácie o grante

Pustite sa do prípravy žiadosti o dotáciu

1. Pozrite si základné informácie o výzve formou prezentácie >>
2
. TIP: Zistite, aký je priebeh prípravy žiadostí o dotácie EÚ a čo je treba pripraviť dopredu, počas konzultácie s GrantExpertom.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk