Hľadáte financovanie pre svoj projekt?

Na portáli nájdete nenávratné, ako aj návratné zdroje financovania vášho projektu.
Medzi nenávratné zdroje financovania patria rôzne granty a dotácie, poskytované podľa presne stanovených pravidiel, ktoré ak sa dodržia, nie je potrebné prostriedky vrátiť.
Návratné zdroje sú také, kde subjekt, ktorý ich poskytol, očakáva, že mu budú vrátené v plnej výške. Patria sem hlavne úvery, rizikový kapitál a iné finančné nástroje.

Kedy potrebuje uchádzač o granty aj návratné zdroje financovania pre svoj projekt:

 • Úspešný žiadateľ o grant zvyčajne potrebuje:
  • preklenovací úver pri realizácii projektu
  • zdroje na spolufinancovanie (cca 30-50 % investície)
 • Neúspešný žiadateľ s rozumným projektom potrebuje finančného partnera.
 • Uchádzač o grant, ktorý má obchodne veľmi zaujímavý projekt, by z dôvodu časovej náročnosti pri prideľovaní grantov mal siahnuť radšej po inej forme financovania.

Ak ste úspešný žiadateľ: Ako prebieha financovanie pomocou nenávratných zdrojov?

 1. Získate dotáciu zvyčajne vo výške 50-95 % na oprávnené výdavky projektu.
 2. Pri predkladaní projektu potrebujete deklarovať vlastné zdroje na pokrytie spolufinancovania (zvyšných 5-50 %). Na túto časť výdavkov buď máte vlastné zdroje, alebo potrebujete získať iné zdroje (napr. úver z banky určený na spolufinancovanie projektu).
 3. Pri realizácii vášho projektu budete dostávať platby niektorým z nasledovných spôsobov:
 1. V prípade priebežných platieb budete potrebovať zdroje na realizáciu projektu do času preplatenia žiadosti o platbu, čo zvyčajne predstavuje časové obdobie 4-6 mesiacov.
 2. Schéma realizácie projektu a platieb:

 

Potrebujete spracovať predpokladaný cash flow vášho projektu?

Kedy o grant radšej nežiadať 🙂 ?

 • ak máte projekt, ktorý potrebujete realizovať hneď, napr. do 6 mesiacov, inak vám môže myšlienku niekto okopírovať, alebo stratíte výhodu prvenstva na trhu
 • ak máte projekt s návratnosťou do 1-2 rokov
 • ak máte veľmi špecifický projekt, ktorý pri samotnej realizácii budete potrebovať prispôsobovať situácii, alebo sa idete pustiť do niečoho nového a potrebujete byť veľmi flexibilní

V týchto prípadoch radšej hľadajte iné zdroje financovania vášho projektu. Prečo? Pri žiadosti o grant trvá celý proces od vyhlásenia výzvy, cez podanie žiadosti, jej hodnotenie, zazmluvnenie, nákup a preplatenie zvyčajne 1-2 roky. Súčasne neexistuje presný termín, kedy peniaze určite dostanete. Preto nie je možné presne plánovať termíny, nakoľko je veľa neovplyvniteľných faktorov, ktoré predlžujú celý proces (napr. časové posuny pri vyhlasovaní výziev o granty, doba hodnotenia projektov, doba trvania verejného obstarávania, doba kontroly žiadosti o platbu, atď.). Pri predkladaní projektu musíte tiež dopredu presne uviesť, čo budete realizovať a všetky následné zmeny v projekte musia byť schvaľované zo strany SORO (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom).

 

Mate záujem pripraviť business plán vášho projektu a objektívne zvážiť možnosti financovania?

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk