Návrh na programové obdobie 2021-2027

Pre nové programové obdobie je na úrovni EÚ pripravená legislatíva a sú zadefinované východiskové priority. Ďalším krokom bude podpísanie Partnerskej dohody, teda „zmluvy“ medzi EÚ a Slovenskom. Z časového hľadiska sa momentálne nachádzame na konci programového obdobia 2014 – 2020.  Z hľadiska celkového čerpania treba povedať, že nie sme ani z ďaleka na konci. V súčasnosti je z balíka 15,4 mld. eur vyčerpaných len niečo vyše tretiny a zazmluvnených viac ako 70 %. Dobrou správou je, že čerpanie bude pokračovať až do konca roka 2023. Z aktuálneho programového obdobia sú ešte stále zverejňované nové výzvy a zapojiť sa možno aj do starších otvorených výziev vyhlásených počas predošlých rokov. Návrh na politiku pre programové obdobie 2021-2027 prezentuje  5 investičných priorít (z pôvodných 11 v programovom období 2014-2020) , v ktorých má Európska únia najlepšie predpoklady dosahovať stanovené výsledky. Do popredia sa dostáva klíma. Investície budú prerozdelené do týchto hlavných cieľov:

  • Inteligentnejšia Európa
  • Ekologickejšia bezuhlíková Európa
  • Prepojenejšia Európa
  • Sociálnejšia Európa
  • Európa, ktorá má bližšie ku občanom.

Inteligentnejšia Európa znamená napríklad podporu prepojenia akademického sektora s podnikateľmi, podporu účasti slovenských subjektov v Európskom výskumnom priestore, rozvoj umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti či budovanie inteligentých „smart“miest alebo podporu ďalšieho vzdelávania v kontexte priemyselnej revolúcie 4.0. V nadväznosti na napĺňanie ekologických cieľov by malo ísť o podporu mobility prostredníctvom alternatívnych ekologickejších pohonov v doprave či investície do ochrany prírody na Slovensku. Výstavba rýchlostných ciest či modernizácia vodnej a železničnej dopravy zasa reflektuje prioritu prepájania Európy. Okrem takéhoto prepojenia však pôjde aj o zavádzanie vysoko-kapacitných širokopásmových sietí a zavádzanie wifi v obciach a na verejne dostupných miestach. V novom programovom období bude podpora zameraná aj na sociálnu integráciu znevýhodnených skupín či zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti alebo modernizáciu inštitúcií a služieb trhu práce. Značná časť podpory by, v rámci priority „Európy bližšie k občanom“, mala smerovať na komplexný rozvoj všetkých foriem cestovného ruchu.

Pravidelné informácie a novinky zdarma?

Čo zaujímavé  Európska komisia navrhuje?

V polovici nového programového obdobia má byť prehodnocovaná aktivita jednotlivých programov. Hodnotenie sa majú zameriavať na dosahovanie cieľov aj s väzbou na finančnú alokáciu. Čiže ak sa v rámci hodnotenia zmenia ciele, zmení sa aj objem financií určený na ich dosiahnutie.

Hlavným ukazovateľom pre prideľovanie financií regiónom ostáva HDP na obyvateľa, ale do hodnotenia pribudli aj nové kritériá vychádzajúce z aktuálnej situácie v Európe. Patrí medzi ne nezamestnanosť mladých, nízka úroveň vzdelania, prijímanie a integrácia migrantov. Posilnené budú aj investície do udržateľného rozvoja miest a dôraz na lokálne definované strategické ciele a aktivity.

Počet fondov sa pre nasledujúce programové obdobie zvýšil, ale všetkých  7 fondov sa má riadiť podľa jednotného súboru pravidiel. Pribudli Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), Fond pre riadenie hraníc a víza (BMVI) a Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF). Pripravené je aj zjednodušenie pravidiel pri kombinácií rozličných fondov.

Podnikom a  podnikateľom, využívajúcim podporu EÚ, ponúka nový rámec menej byrokracie a jednoduchšie spôsoby nárokovania platieb vďaka zjednodušenému vykazovaniu nákladov. Posilnenie kontroly podmienok oprávnenosti zo strany sprostredkovateľského orgánu zníži administratívnu záťaž žiadateľa.

Tu nájdete všetky dokumenty týkajúce sa danej témy: Programové obdobie 2021-2027


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk