Online škola kariérového poradenstva

Naša partnerská spoločnosť Centire s.r.o. prináša unikátny formát online workshopov, zameraný na rozvoj zručností v oblasti kariérového poradenstva. Aktivity budú prebiehať zážitkovou formou, vďaka čomu budete mať priestor zažiť sami na sebe konkrétnu situáciu a hľadať v sebe odpovede. Prostredníctvom rolových hier a riešenia konkrétnych úloh získate zručnosti a zistíte, ktoré z nich môžete vo svojej práci ďalej využívať.

Snahou je, aby si každý vybral, alebo našiel svoj vlastný spôsob práce, ktorý môže využívať vo svojej škole alebo regióne. Skupina bude slúžiť ako zdroj inšpirácie praktických úloh a konkrétnych postupov a zároveň aj teoretických informácií. Budeme využívať zážitkový, koučovací (na riešenie zameraný prístup) a humanistický prístup.

Workshopy budú prebiehať v uzavretých skupinách, aby sa v skupine zvýšil pocit bezpečia a zachovala sa kontinuita. Výhodou uzavretej skupiny môže byť lepšie spoznanie sa členov navzájom, čo môže prispieť k väčšej otvorenosti a vybudovanie si vzťahov s kolegami. Celkový rozsah“podvečernej online školy“ je 5 workshopov v trvaní 2,5 hodiny (t.j. 5 x 150 min).

Čo získate?

 • Cenné informácie o moderných prístupoch v Kariérovom poradenstve
 • Praktické zručnosti pre prácu s triedou alebo individuálne so žiakom
 • Bohatý zdroj aktivít pre prácu so žiakmi
 • Podpornú sieť spolupráce medzi členmi skupiny a odborníkmi
 • Inšpiráciu do ďalšej práce

Kto bude vaším lektorom?

 • Mgr. Michal Hacaj, psychológ
  • Michal pracoval ako školský psychológ na gymnáziu v Bratislave. Popri práci v škole sa venoval prevencii kyberšikany, ako lektor viedol besedy na školách pre deti a učiteľov. Piaty rok sa venuje práci s rodinami s hyperaktívnymi deťmi. Podieľa sa na metodike a aktivitách Talentcentra, realizuje vzdelávanie pre výchovných a kariérových poradcov na základných a stredných školách. Momentálne je frekventantom psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalite v Inštitúte pre výcvik v Gestalt terapii v Prahe.

Témy a harmonogram:

Online Workshopy budú tvorené skupinou 16 – 20 účastníkov, ktorí sa budú stretávať každé dva týždne, vždy v stredu od 14:00 do cca 17:00. Stretnutia začnú 17. marca a skončia 12. mája (17.03. – 31.3. – 14.4. – 28.4. – 12.5.). Z jednotlivých workshopov budú zároveň robené aj záznamy, ktoré budú dostupné v prípade absencie účastníkov.

Online Workshop 1 (17.3. 2021):

 • Moderné prístupy v KP.
 • Vývinové potreby žiakov v konkrétnom veku s ohľadom na KP.

V rámci prvého workshopu sa zameriame na spoznanie rôznych prístupov v oblasti KP. Priblížime si výhody a nevýhody rôznych prístupov a pokúsime sa nájsť prienik v tom ako ich dokážeme využiť v konkrétnej škole alebo regióne. Taktiež sa pokúsime vcítiť do detí a žiakov. Budeme sa snažiť pochopiť ich pohľad na situáciu, pochopiť ich motiváciu a potreby. Táto skúsenosť nám môže pomôcť v tom ako dosiahnuť náš ciel. A to v tom, aké kompetencie rozvíjať u žiakov v rôznom veku.

Online Workshop 2 (31.3. 2021):

 • Možnosti diagnostiky v škole, v spolupráci s CPPPaP alebo inými inštitúciami.
 • Aktivity na podporu rastu žiakov.

Na druhom workshope sa zameriame na možnosti diagnostiky. Ako a kto nám môže pomôcť s diagnostikou. Povieme si ako môžeme sami diagnostikovať potenciál žiakov napr. cez rôzne druhy aktivít alebo pozorovaním. Súčasťou každého webináru bude skúšanie si konkrétnych aktivít. V tomto webinári sa zameriame hlavne na aktivity, ktoré vedú k lepšiemu sebapoznaniu a tým pádom k rastu nielen žiakov, ale aj nás samotných.

Online Workshop 3 (21.4. 2021):

 • Vyhľadávanie informácií v oblasti KP a ako informácie sprostredkovať žiakom.
 • Aktivity na podporu rastu žiakov s ohľadom na odovzdávanie informácií.

Na treťom workshope sa zameriame na spôsob akým vyhľadávať informácie, ako ich žiakom sprostredkovať tak, aby boli pre nich zrozumiteľné a pochopili ich zmysel. Akým spôsobom sa so žiakmi rozprávať, aby pochopili zmyslel riešenia svojej kariéry. Ukážka a skúšanie aktivít bude zameraná hlavne na to ako žiakom informácie prinášať, ako ich môžu vyhľadávať samé, tak aby to bolo pre žiakov motivujúce.

Online Workshop 4 (28.4. 2021):

 • Skupinová dynamika pri práci s triedou / základy koučingu a mentoringu.
 • Aktivity na podporu rastu žiakov.

Tu sa zameriame na podporu členov skupiny v tom ako pracovať so skupinou alebo individuálne so žiakom. Povieme si viac o skupinovej dynamike. Vysvetlíme si rozdiel medzi kaučingom a mentoringom a ako tieto prístupy využiť pri práci so žiakmi. Zameriame sa na to ako rozumieť potrebám skupiny alebo jednotlivcom a zároveň si byť vedomí svojich potrieb a udržať si vlastné hranice. Taktiež si vyskúšame ďalšie aktivity na podporu žiakov.

Online Workshop 5 (12.5. 2021):

 • Práca so žiakmi so ŠVVP alebo s ohľadom na možnosti regiónu.
 • Aktivity na podporu rastu detí.

Záverečný workshop sa bude venovať žiakom so ŠVVP. Nielen vývinovým poruchám učenia, ale aj poruchám správania alebo iným napr. sociálnym špecifikám. Budeme hľadať spoločné riešenia, príklady vašej dobrej praxe a pokúsime sa nazerať na tieto špecifiká nie ako na problém, ale ako môžeme podporiť týchto žiakov. Zameriame sa na to, ako rôzne aktivity prispôsobovať rôznym skupinám žiakov tak, aby boli pre žiakov nápomocné.

Za koľko?

 • Cena je 119 €

Objednať

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk