Centrálny koordinačný orgán – Úrad vlády SR

Centrálny koordinačný orgán (CKO) v súvislosti s realizáciou referenčného rámca a operačných programov v referenčnom rámci koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému riadenia ŠF a KF s cieľom zabezpečenia vyrovnaného využívania pomoci zo štrukturálnych fondov a komunitárnych fondov, zabezpečuje tvorbu ITMS a plní úlohy súvisiace s prevádzkou ITMS.

CKO poskytuje aj vzory základných dokumentov, metodické pokyny, usmernenia a manuály:

Operačný program Efektívna verejná správa
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Operačnému programu Efektívna verejná správa (OP EVS) ako programové dokumenty, projektové dokumenty a usmernenia riadiaceho orgánu pre OP EVS.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Operačnému programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) ako programové dokumenty a iné publikácie riadiaceho orgánu pre OP II.

Integrovaný regionálny operačný program
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP) ako programové dokumenty a iné publikácie riadiaceho orgánu pre IROP.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Operačnému programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) ako právne predpisy a metodické dokumenty, programové dokumenty, informácie k štátnej pomoci a publikácie riadiaceho orgánu pre OP KŽP.

Operačný program Ľudské zdroje
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Operačnému programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) ako príručku pre prijímateľa, usmernenia riadiaceho orgánu pre OP ĽZ a vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finačného príspevku.

Operačný program Výskum a inovácie
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Operačnému programu Výskum a inovácie (OP VaI) – programové dokumenty, usmernenia a príručky riadiaceho orgánu pre OP VaI.

Program rozvoja vidieka
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Programu rozvoja vidieka (PRV) ako programové dokumenty a iné publikácie riadiaceho orgánu pre PRV.

Operačný program Rybné hospodárstvo
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Operačnému programu Rybné hospodárstvo (OP RH) ako právne predpisy a metodické dokumenty, programové dokumenty a publikácie riadiaceho orgánu pre OP RH.

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k programu INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko ako programové dokumenty a publikácie riadiaceho orgánu.

Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k programu INTERREG V-A Poľsko – Slovenská republika ako programové dokumenty a publikácie riadiaceho orgánu.

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika ako programové dokumenty a publikácie riadiaceho orgánu.

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k programu INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko ako programové dokumenty a publikácie riadiaceho orgánu.

Interreg V-B Stredná Európa
Na nasledujúcich odkazoch nájdete relevantné dokumenty k programu INTERREG V-B Stredná Európa a aktuálne informácie sprostredkovateľského orgánu na Slovensku.

Interreg V-C Európa
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k programu INTERREG V-C Európa.

Environmentálny fond
Na nasledujúcich odkazoch nájdete relevantné dokumenty k Environmentálnemu fondu ako príručky a usmernenia k dotáciám aj úverom poskytovaných správcom fondu.

Fond na podporu umenia (FPU)
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Fondu na podporu umenia ako príručku pre žiadateľa a vzory a tlačivá pre žiadateľov k dotáciám poskytovaných správcom fondu.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty ku grantovým schémam vyhlasovaným Agentúrou na podporu výskumu a vývoja ako programové dokumenty, príručky a vzory.

Európa pre občanov
Na nasledujúcom odkaze nájdete programovú príručku a ročný pracovný program dotačného programu Európa pre občanov.

Kreatívna Európa

Na nasledujúcich odkazoch nájdete potrebné informácie ku komunitárnemu programu Kreatívna Európa v oblasti MEDIA a Kultúra.

MEDIA – obsahuje informácie o jednotlivých projektoch a balíkoch projektov a príručky: Ako podať žiadosť, Ako zaregistrovať svoju spoločnosť a Ako vygenerovať eFormulár.

Kultúra – Projekty európskej spolupráce obsahuje informácie o jednotlivých kategóriách podpory, vzor zmluvy, zoznam povinných príloh a postup pri vypĺňaní žiadosti.

Erasmus+
Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k programu Erasmus+ ako sprievodcu programom, nariadenia o programe, príručku pre žiadateľov a inštrukcie k harmonogramu.

Horizont 2020
Na nasledujúcom odkaze nájdete stručný popis programu, príručku pre žiadateľov a informácie o podpore programu Horizont 2020 na Slovensku.
Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk