Pre firmy je na výskum a inovácie vyčlenených vyše 160 miliónov €

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo tri eurofondové výzvy na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v objeme vyše 160 miliónov eur.

„V tomto prípade ide o výzvy, ktoré už boli viackrát vyhlásené a následne zrušené, naposledy s odôvodnením potreby úprav v časti týkajúcej sa oprávnenosti aktivít projektov. Aktuálnou novinkou je rozčlenenie grantov podľa jednotlivých sektorov,“ hovorí Tamás Szőke, grantový poradca a zakladateľ portálu GrantExpert.sk.

Výzvy sú rozčlenené do kategórií Dopravné prostriedky pre 21. storočie (podpora 48 mil. €); Priemysel pre 21. storočie (podpora 82 mil. €) a Zdravé potraviny a životné prostredie (podpora 34 mil. €).

Oprávnenými žiadateľmi sú firmy, ich partnermi môžu byť vysoké školy. Miera podpory variuje podľa veľkosti žiadajúcej firmy, zamerania projektu a územia, na ktorom sa bude projekt realizovať. Oprávneným územím sú všetky kraje okrem BSK. Prvé kolo uzávierky vo všetkých troch výzvach je stanovené na 16. apríla 2018.

Výsledkom realizácie výskumno – vývojovej časti projektu v oblastiach spadajúcich musí byť konkrétny výstup vo forme hmotného majetku (napr. prototypy) a/alebo nehmotného majetku (napr. know-how, výrobné a technologické postupy, priemyselné či autorské práva, receptúry, vyvinutý softvér). Realizáciou inovačnej časti projektu musí dôjsť k inovácii produktu, procesu, alebo organizačnej inovácii.

„Aktuálne výzvy sú pomerne komplikované. Oprávnený projekt musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne dvoch hlavných aktivít projektu, medzi ktoré patria priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochrana práv duševného vlastníctva a realizácia inovačných opatrení. Žiadateľ musí splniť aj viacero ďalších kritérií, podľa ktorých bude kvalita projektu bodovaná,“ vysvetľuje grantový poradca Tamás Szőke.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk