Prvá pomoc pre neziskové organizácie

Nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci podmienok projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov majú aj neziskové organizácie (ak nepatria k subjektom verejnej správy), ak sú zamestnávateľmi, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu

 • na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky (Opatrenie 1),
 • alebo v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti (Opatrenie 3)

Požiadať o príspevok môže len zamestnávateľ, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020. Zamestnávateľ nezisková organizácia si môže podľa „Opatrenia č.1“ a „Opatrenia č. 3, 3A, 3B“ uplatniť príspevok výlučne na zamestnancov v pracovnom pomere. Nárok na príspevok je len ak pracovný pomer začal najneskôr 1.3.2020. Nárok na príspevok nie je podľa „Opatrenia č.1“ a „Opatrenia č. 3, 3A, 3B“ v prípade: dohodára, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a dobrovoľníka.

Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, po ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku.

„Opatrenie 1“

Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky.

Výška príspevku

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100,00 eur.

Ak je náhrada mzdy (ktorú už zamestnávateľ vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená vo výplatnom termíne do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť) nižšia ako 1 100,00 eur, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur.

„Opatrenie 3“

Výška príspevku sa v Opatrení č. 3 určuje dvoma možnými spôsobmi – 3A alebo 3B. Zamestnávateľ má právo zvoliť si jeden z týchto spôsobov – zvolený spôsob sa potom uplatňuje po celú dobu poberania príspevku, preto si treba dobre rozmyslieť výber spôsobu:

3A – príspevok sa prizná len na zamestnancov, ktorí boli na prekážke v práci na strane zamestnávateľa. Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške náhrady mzdy vyplatenej zamestnancovi za čas prekážky v práci na strane zamestnávateľa, súčasne najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku a súčasne najviac 880 eur

3B – príspevok sa prizná na každého zamestnanca v pracovnom pomere, okrem zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % svojho fondu mesačného pracovného času prekážku v práci na strane zamestnanca (napr. PN alebo OČR alebo neplatené voľno) alebo dovolenku. Výška príspevku na jedného zamestnanca závisí od poklesu tržieb, súčasne je najviac vo výške hrubého príjmu zamestnanca.

Príspevok na jedného zamestnanca pri výpočte 3B za marec 2020:

90 eur pri poklese tržieb o 10% a viac

150 eur pri poklese tržieb o 20% a viac

210 eur pri poklese tržieb o 30% a viac

270 eur pri poklese tržieb o 40% a viac.

Príspevok na jedného zamestnanca pri výpočte 3B za apríl, máj atď. 2020:

180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac

300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac

420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac

540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Pokles tržieb

Pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020.

Ak účtujete v podvojnom účtovníctve

Tržba – výnosy podľa osobitného predpisu = teda čistý obrat podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve, u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.

Inak povedané, sú to výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Teda to, čo sa zinkasovalo v hotovosti do pokladne – za predaj výrobkov, tovarov a služieb – a to, čo sa vyfakturovalo za výrobky, tovary a služby.

Pozor, v prípade fakturácie nie je dôležitý dátum vystavenia faktúry ale deň uskutočnenia účtovného prípadu – teda deň splnenia dodávky.

Ak neúčtujete v podvojnom účtovníctve

Tržba – príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu a u daňovníka, ktorý využíva paušálne výdavky.

Inak povedané, to čo, sa zinkasovalo v hotovosti do pokladne – za predaj výrobkov, tovarov a služieb a to čo sa prijalo na podnikateľský účet za predaj výrobkov, tovarov a služieb.

V prípade umelcov a autorov sa berú do úvahy len „aktívne príjmy“ – zdaňované podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov – honoráre za vykonanie diela a za umelecký výkon, neberú sa do úvahy „pasívne príjmy“ resp. „tantiémy“ – zdaňované podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov – honoráre z licenčných zmlúv.

Do príjmov sa neberú príspevky a dotácie oslobodené od dane z príjmu.

 Podmienky pre poskytnutie príspevku:

 • predloženie údaja o stave zamestnancov k 31.3.2020
 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
 • má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu (ku dňu podania žiadosti o príspevok) – za splnené sa považuje aj platný splátkový kalendár, ktorý sa dodržiava
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ku dňu podania žiadosti o príspevok) – za splnené sa považuje aj platný splátkový kalendár, ktorý sa dodržiava
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.
Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk