• Znamená to, že celý projekt musí byť vo výške 100 tisic minimálne? 50 tis. z fondu a 50 tis. napr. z obce? Či 25 a 25? Otázka sa týka projektu z fondu podpory športu

Rozpočet projektu sa skladá z grantu/dotácie a vlastného spolufinancovania žiadateľa (vlastné spolufinancovanie je spravidla peňažné, i keď niektoré programy umožňujú aj zarátať hodnotu práce alebo hodnotu iného materiálneho vkladu do vlastného spolufinacnovania). Vo výzvach sa spravidla stanovuje minimálna a maximálna výška grantu/dotácie. Toto platí aj pre výzvu z Fondu na podporu športu. Správna je vaša prvá úvaha, pri 50% intenzite pomoci a minimálnej výške príspevku 50 tis € je celkový rozpočet projektu 100.000,- € z čoho je 50 tis € grant/dotácia a 50 tis. € vlastný peňažný príspevok žiadateľa.

  • V prípade investičných projektov v rámci výzvy Fondu na podporu športu je potrebné mať vopred /pri podávaní projektov/ stavebné povolenie?

Výzva v časti 11) bod l) uvádza, že k žiadosti je potrebné priložiť aj právoplatné stavebné povolanie (samozrejme iba v prípade že to povaha činnosti a stavebný zákon vyžadujú). Bez toho aby som poznal rozhodovaciu prax poskytovateľa (zatiaľ neexistuje, keďže je to prvá výzva) by som rád upriamil pozornosť na §17 ods. 5 (Zákona 310/2019 Z. z.) v zmysle ktoréhoh je možné neúplnú žiadosť doplniť v lehote do 10 dní od doručenia výzvy na doplnanie. Teoreticky by mohlo byť možné získať nejaký čas na vydanie právoplatného stavebného povolenia ak sa nestíha do termínu podávania projektov. Toto je ale potrebné si overiť u poskytovateľa.

  • Rád by som sa opýtal, pri Nórskych fondoch, ak nemáme partnera v Nórsku myslíte že ani nemá význam sa účastniť výzvy s projektom?

Závisí od projektu, partner nie je podmienkou oprávnenosti. V odbornom hodnotení je možné za partnerstvo získať aximálne 20 bodov (zo 180). Odporúčam pozrieť hodnotiaci hárok a zvážiť účasť partnera v závislosti od ostatných kritérií (najmä bonusových).

https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalnych-projektov-programov/eeagrants/acc05/acc05_priloha-4.pdf

  • Vyzva na podporu športu sa vztahuje aj na rekonštrukciu školskeho sportoviska stredných škol ?

Ak to športovisko spĺňa podmienky výzvy (štadión,  športová hala,  športové  ihrisko,  telocvičňa a  iné kryté a otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu(§ 3 písm.o) zákona č. 440/ 2015 Z.z. o športe) žiadateľ je zapísaný v IS športu a zároveň prevádzka spĺňa podmienky a zásady využitia podľa bodu 3 výzvy tak by to by sa to malo vzťahovať aj na takéto zariadenie. Problém môže nastať skôr v oprávnenosti žiadateľa (a nie predmetu projektu). Do výzvy sa môžu zapojiť športové organizácie, obce a VÚC. Školu pravdepodobne nie je možné považovať za športovú organizáciu (v zmysle §8 zákona č. 440/ 2015 Z.z. o športe) a ako takú ju asi ani nezapíšu do registra. Žiadateľom by mohol byť teoreticky zriadovateľ (obec alebo VÚC) alebo športová organizácia zradená školou. V tomto prípade sa ale treba vysporiadať s riešením vlastníckych vzťahov k predmetu projektu.

  • Dobrý deň, v rámci výzvy č. 50 chválim narážku na PPA a ďalej sa chcem spýtať napr. plachtová hala (senník) ktorá podľa zákona nepodlieha stavebnému konaniu k tejto plachtovej hale – sú potrebné potvrdenia podľa zákonov 24/2006, 543/2002 a taktiež nájomné zmluvy s dobou trvania 5 rokov od podania ŽoNFP?

Zoznam činností podliehajúcich posudzovaniu vyplvov na ŽP resp. povinnému zisťovaciemu konaniu je uvedený v prílohe 8 Zákona 24/2006. Ja som tam senník nenašiel, odporúčam obrátiť sa na príslušný okresnú úrad ŽP. Na OUŽP vám predpokladám budú vedieť poradiť aj s prípadnou väzbou na NATURA2000 (zákon 543/2002). K nájomným zmluvám by sme potrebovali upresnenie, nie je jsaný kontext v ktorom sa na to pýtate.

  • Mám takú všeobecnejšiu otázku. Myslíte si, že sa byrokracia novou vládou znížila (myslím samozrejme pri získavaní nenávratného finančného príspevku), alebo máme čakať ešte väčšiu korekciu k lepšiemu (poprípade k horšiemu).

Ja som doteraz videl iba tlačovky k zjednodušeniu čerpania ale reálne som zmenu v praxi veľmi nepostrehol J Malé zlepšenia systému sa dejú kontinuálne, neviem či ich mám pripisovať novej vláde alebo bežnej agende úradníkov.

  • dobrý deň, chcem sa opýtať k Výzve pre polnohospodarov…ak podnikame aj v rastlinnej aj v živočišnej výrobe… máme nárok na dotaciu z každej oblasti?

Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať maximálne 2 ŽoNFP z toho každú na inú oblasť podľa bodu 1.3 výzvy. V jednej žiadosti by sa nemali kombinovať oblasti.

  • V projekte pre poľnohospodárske podniky plánované obstaranie investícií stačí napísať do podnikateľského plánu? Či je nutné ku žiadosti predložiť aj cenové ponuky, alebo aj VO, či stačí až keď bude projekt úspešný?

Podmienky verejného obstarávania sú uvedené v kapitole 3 priručky pre žiadateľov, ktorá je dostupná na tejto adrese: https://www.apa.sk/download/16178

  • vyška projektu musi aká prosím? pokiaľ by sme potrebovali riešiť skladove priestory s potrebou stav. povolenia, to trvá dlhší čas.. ako je to v tomto prípade, aby sme spĺňali podmienky? v septembri treba začať realizáciu projektu, ale ak nebudeme mať stav.povolenie… nevieme splniť podmienku.

Minimálna a maximálna výška oprávnených výdavkov projektu musí byť v rozmedzí 10 – 60 tis. €. Stavebné povolenie je potrebné mať najneskôr do 120 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk