Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Odborníci z GrantExpert.sk pomohli pripraviť úspešný projekt

Združenie Slovenské centrum obstarávania (SCO) získalo prostriedky na projekt kontroly vo vybraných samosprávach za účelom spracovania najčastejších procesných chýb pri riadení verejných zdrojov.

Projekt s názvom „SAPIENTIA VERO HONOREM – Múdrosť, česť a pravda“ združeniu pomáhali pripravovať odborníci z GrantExpert.sk.

„Jednoznačne je vhodné spolupracovať s expertom, ktorý má o formách a spôsobe vypracovávania žiadosť o nenávratný finančný príspevok dostatok informácií, má skúsenosti s ITMS a vie sa dobre orientovať v príručkách prislúchajúcich k danej výzve,“ uviedol predseda správnej rady SCO Ľuboš Babarík.

Projekt centra získal z Operačného programu Efektívna verejná správa vyše 363 tis. € a na jeho spolufinancuje plánuje vynaložiť ďalších takmer 20 tis. €.

Jeho cieľom je realizovať kontroly vo vybraných samosprávach za účelom spracovania najčastejších procesných chýb pri riadení verejných zdrojov.

Výstupy z  kontroly 60 samospráv budú skompletizované vo forme zbierky minimálne desiatich  opatrení a návrhov na legislatívne či administratívne zmeny, ktoré zabezpečia transparentné postupy hospodárenia finančných prostriedkov. Projekt sa bude realizovať v Trenčianskom kraji.

„V našom prípade sme mali možnosť spolupracovať s mimoriadne kompetentnou a skúsenou expertkou, ktorej prehľad aj  konzultantská služba boli pre vypracovanie našej žiadosti o grant veľkým prínosom,“ uviedol ďalej Babarík. Portál GrantExpert.sk podľa neho ponúka dobre spracovaný informačný prehľad o výzvach, možnosť získať experta, ktorý je k danej výzve kompetentný a skúsený a výhodou je aj jednoduché kontrahovanie a financovanie služieb, dodal predseda správnej rady SCO.

Slovenské centrum obstarávania je stavovská organizácia, ktorá bola založená za účelom dosahovania finančných úspor a znižovania nákladov v podnikovom nákupe a verejnom obstarávaní.

Tieto ciele dosahuje združovaním drobných aj väčších verejných obstarávaní a nákupov rozličných komodít, prác, energií, tovarov a služieb do veľkých nákupných objemov a využívaním poznatkov a metód vedomostnej ekonomiky za účelom znižovania nákladov a zvyšovania ziskov pre všetkých členov formou centrálneho obstarávania a nákupu.

Informácie o aktuálnych grantových výzvach nájdete TU


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Na podporu inteligentných inovácií v priemysle pôjde 30 mil. €

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Na tieto aktivity vyčlenilo 30 miliónov eur.

V rámci výzvy môžu firmy požiadať o príspevok na nákup dlhodobého majetku na podporu zavedenia inteligentných riešení v rámci existujúcej prevádzky. Môže napríklad o zariadenia určené na digitalizáciu a automatizáciu výrobného procesu, systémy riadenia životného cyklu výrobku, alebo na zavedenie exponenciálnych technológií a rozšírenej reality. Žiadateľ o grant môže realizovať aj opatrenia súvisiace so zabezpečením kybernetickej bezpečnosti.

Výška dotácie je stanovená v rozmedzí 100 tis. € – 2 mil. €. Miera podpory závisí od veľkosti podniku a miesta realizácie projektu, ktoré môže byť na území SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 30. apríla, druhého kola potom 31. júla 2018. Žiadateľ môže v rámci predmetnej výzvy predložiť iba jednu žiadosť.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

V OP Ľudské zdroje stanovili ďalšie termíny na predkladanie žiadostí

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako poskytovateľ pomoci v Operačnom programe Ľudské zdroje informovala, že vzhľadom na disponibilné prostriedky stanovila ďalšie termíny na predkladanie žiadostí v niektorých otvorených výzvach.

Ide najmä o výzvy v špecifickom cieli: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Vo výzvach:

bude možné žiadať o nenávratný finančný príspevok aj v ďalšom termíne a to do 31. mája 2018.

Vo výzve Vzdelávanie zamestnancov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím je stanovený termín na uzavretie 4. kola na podávanie výziev na 30. apríla 2018.

Pre úplnosť ešte uvádzame plánované vyhlásenie výziev z tohto operačného programu:

 


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Nová verzia portálu Grantexpert.sk je v prevádzke

Vážení záujemcovia o granty, v prvom februárovom týždni sme uviedli do prevádzky novú verziu portálu GrantExpert.sk. Ide o najkomplexnejšiu databázu grantových a dotačných zdrojov. Nejde pritom len o zdroje z eurofondov. V ponuke nájdete aj informácie o podpore z Finančného mechanizmu EHP a Nórskych fondov, firemných nadácií, medzinárodných nadácií a podporných programov.

Priebežne dopĺňame aj informácie o možnostiach podpory z lokálnych grantových programov, zameraných na rôzne sektory alebo konkrétne mestá a oblasti Slovenska.

Výhodou portálu Grantexpert.sk je okrem toho možnosť priameho preverenia vami plánovaných projektových zámerov odborníkmi a celá škála doplnkových služieb. Okrem notifikácií o vyhlásených výzvach a zmenách v ich termínoch a ďalších parametroch je to napríklad možnosť objednať si Konzultáciu s Grantexpertom, ktorý s vami prejde vaše projektové zámery. Následne pre vás pripraví kompletný prehľad všetkých vhodných dotačných zdrojov, ktoré sú aktuálne k dispozícii, alebo plánované v budúcnosti.

Aby sme vám mohli poskytovať čo najaktuálnejšie informácie a pridávať ďalšie a informácie o dotačných zdrojoch a spôsoboch ich čerpania, rozhodli sme sa pristúpiť k spoplatneniu prístupu. Mnohé zo spomínaných služieb budú zahrnuté v balíčkoch, ktoré začínajú už od 2,90 € mesačne až po ročné predplatné na úrovni 99,90 € za rok. K dispozícii budú aj vzorové projekty na portáli, e-booky, alebo napríklad sprostredkovanie zápisu do Registra partnerov verejného sektora.

  • Ponuku a porovnanie balíčkov nájdete priamo na titulnej stránke portálu grantexpert.sk.

Ak si neprajete väčšiu formu podpory zo strany GrantExpert.sk a prístup k detailným informáciám o grantoch, v rámci balíčku FREE môžete aj naďalej využívať služby portálu zdarma. Zároveň si budete môcť zadať jeden projektový zámer pre vami vybraný grant a začať prípravu žiadosti o granty online.

Veríme, že využijete komplexnú databázu grantov a nové služby portálu GrantExpert.sk a tešíme sa na spoluprácu.

Tamás Szőke

zakladateľ portálu Grantexpert.sk


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Pre firmy je na výskum a inovácie vyčlenených vyše 160 miliónov €

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo tri eurofondové výzvy na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v objeme vyše 160 miliónov eur.

„V tomto prípade ide o výzvy, ktoré už boli viackrát vyhlásené a následne zrušené, naposledy s odôvodnením potreby úprav v časti týkajúcej sa oprávnenosti aktivít projektov. Aktuálnou novinkou je rozčlenenie grantov podľa jednotlivých sektorov,“ hovorí Tamás Szőke, grantový poradca a zakladateľ portálu GrantExpert.sk.

Výzvy sú rozčlenené do kategórií Dopravné prostriedky pre 21. storočie (podpora 48 mil. €); Priemysel pre 21. storočie (podpora 82 mil. €) a Zdravé potraviny a životné prostredie (podpora 34 mil. €).

Oprávnenými žiadateľmi sú firmy, ich partnermi môžu byť vysoké školy. Miera podpory variuje podľa veľkosti žiadajúcej firmy, zamerania projektu a územia, na ktorom sa bude projekt realizovať. Oprávneným územím sú všetky kraje okrem BSK. Prvé kolo uzávierky vo všetkých troch výzvach je stanovené na 16. apríla 2018.

Výsledkom realizácie výskumno – vývojovej časti projektu v oblastiach spadajúcich musí byť konkrétny výstup vo forme hmotného majetku (napr. prototypy) a/alebo nehmotného majetku (napr. know-how, výrobné a technologické postupy, priemyselné či autorské práva, receptúry, vyvinutý softvér). Realizáciou inovačnej časti projektu musí dôjsť k inovácii produktu, procesu, alebo organizačnej inovácii.

„Aktuálne výzvy sú pomerne komplikované. Oprávnený projekt musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne dvoch hlavných aktivít projektu, medzi ktoré patria priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochrana práv duševného vlastníctva a realizácia inovačných opatrení. Žiadateľ musí splniť aj viacero ďalších kritérií, podľa ktorých bude kvalita projektu bodovaná,“ vysvetľuje grantový poradca Tamás Szőke.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Ministerstvo kultúry opäť vyhlási granty pre kultúrny a kreatívny priemysel

V januári 2018 by malo Ministerstvo kultúry SR opäť vyhlásiť výzvu na poskytnutie grantov z eurofondov pre podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Aktuálne je na výzvu vyčlenených vyše 31 miliónov eur.

Výška možného grantu je ohraničená sumou 50 tis. € – 200 tis. € a miera podpory predstavuje 55 % až 95 %.

Oprávnenými žiadateľmi sú malé a stredné podniky z celej SR – obchodné spoločnosti, slobodné povolania, živnostníci, neziskovky a občianske združenia.

Z grantu je možné financovať obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie; výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení a podporu marketingových aktivít

Podľa predbežných informácií bude trvanie výzvy obmedzené len na tri mesiace.

„Vzhľadom na predpokladaný termín vyhlásenia výzvy a časovú obmedzenosť jej trvania odporúčame začať pripravovať projekty už teraz, aby žiadatelia stihli odovzdať všetky potrebné náležitosti v riadnom termíne,“ uviedol spoluzakladateľ portálu Grantexpert.sk Tamás Szőke.

Na portáli Grantexpert.sk nájdete aj dva e-booky s príkladom vzorovej žiadosti a informáciami, podľa ktorých si preveríte, či ste oprávnený žiadateľ v rámci tejto výzvy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o plánovanej výzve, môžete prísť na naše pracovné raňajky.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk