Dotácie pre samosprávu

Mestá, obce a kraje sú z dotácií podporované v mnohých oblastiach. Výrazný podiel na investíciách do samospráv majú eurofondy. V najbližšom období bude balík európskych peňazí podstatne navýšený. Vďaka portálu Grantexpert.sk máte k dispozícii všetky aktuálne možnosti podpory vášho mesta či obce.

Aktuálne granty, dotácie a eurofondy pre obce a mestá

Podpora regiónov a samospráv z eurofondov by v najbližších rokoch mala zohrávať dôležitú úlohu. Skôr než budú k dispozícii grantové výzvy z programového obdobia 2021 – 2027, zostáva Slovensku vyčerpať značné množstvo peňazí z toho predošlého. K tomu treba zohľadniť aj granty a dotácie z „protikrízového“ balíka REACT EU či z Plánu obnovy, v rámci ktorého je pre Slovensko vyčlenený veľký obnos peňazí. Mestá a obce na Slovensku majú momentálne viacero možností získať dotácie na rôzne účely. V roku 2021 bolo vyhlásených viacero grantových výziev. Či už je to dotácia na obnovu kultúrnych domov, galérií alebo modernizácia nových cyklotrás, práve teraz je vhodný čas žiadať o financie z eurofondov a ďalších zdrojov.

Zaujíma vás zaujíma téma budovania cyklotrás a ďalšej infraštruktúry vo vašej obci? Pozrite si našu stránku venovanú podpore cykldopravy.

Naša pomoc pre vašu obec

Máte záujem o pomoc v oblasti eurofondov, grantov a dotácií? V spolupráci s viacerými zástupcami miest a obcí sme vytvorili balík služieb ušitú na mieru. Reflektuje základné potreby samospráv v oblasti eurofondov, grantov a dotácií. Nazvali sme ho „Pomocník pre samosprávy“ a vďaka nemu budete vedieť aké možnosti podpory má vaše mesto či obec k dispozícií a dozviete sa či môžete pre váš aktuálny projektový zámer získať financie. Po celý rok pre vás budeme hľadať granty, ktoré vám pomôžu v rozvoji. K dispozícii budete mať všetky otvorené výzvy a ďalšie výhody.

Z dotácií môžete podporiť nasledujúce oblasti

previous arrow
Slide 1
CYKLODOPRAVA A ZELENÁ MOBILITA

Financie je možné žiadať na budovanie nových cyklotrás či rekonštrukcia tých starých ale aj budovanie odstavných zariadení pre bicykle.

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Výstavba a rozširovanie škôlok, investície do jazykových učební, odborných učební a knižníc na základných školách, investície do stredných odborných škôl, zvýšenie gramotnosti zamestnateľnosti Rómov…

KULTÚRA, CESTOVNÝ RUCH A VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Skvalitňovanie turisticky zaujímavých objektov vrátane príslušnej infraštruktúry, investície do turistických informácií a informačných tabúľ, budovanie cykloturistických chodníkov, cezhraničné projekty…

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY

Podporiť môžete investície do celej oblasti dopravy od výstavby a rekonštrukcie ciest II. triedy cez verejnú dopravu až po cyklistickú dopravu.

Slide 2
VODNÉ HOSPODÁRSTVO A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podporované sú investície do vodovodnej a stokovej siete, verejných kanalizácií, ČOV, triedenia a zhodnocovania odpadov a mnoho iného.

ZAMESTNANOSŤ A TVORBA PRACOVNÝCH MIEST

Podpora poskytovania sociálnych a asistenčných služieb, programov finančnej gramotnosti či komunitných centier v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami.

SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Investície do komunitnej starostlivosti zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadení, sociálnej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity…

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ

V danej oblasti je možné podporiť opatrenia na redukciu emisií a znečisťovania ovzdušia, informovanie o ochrane životného prostredia, budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, sanácia environmentálnych záťaží a iné.

Slide 3
INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

Granty je možné použiť na pokrytie malých obcí širokopásmovým internetom, zavedenie inovatívnych elektronických služieb verejnej správy pre občanov, vybavenie klientských centier IKT…

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV

Investície do zlepšenia tepelno-technických vlastností budov, modernizácie vykurovacích systémov, osvetlenia, výťahov, inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie…

ANALÝZY, PLÁNY, STRATÉGIE

Táto oblasť pokrýva zabezpečenie dokumentov v širokej škále od nízkouhlikových stratégií, protipovodňových opatrení cez akčné plány a optimalizáciu procesov verejnej správy po boj proti diskriminácii a nerovnosti.

next arrow

Podporte vašu samosprávu s GrantExpert.sk

Naše služby šijeme na mieru vašim potrebám.

Chcete vedieť viac?

Spoznajte možnosti podpory
vašej samosprávy.
Pozrite si ponuku školení a E-learnigov.

Máte nápad?

Zistite ako z neho spraviť projekt,
získajte rady a tipy ako ho posunúť
na vyššiu úroveň. Poradíme vám.

Napíšeme vám projekt?

Nechajte vypracovanie žiadosti o grant
na odborníka a ušetrený čas
a energiu vrhnite do rozvoja obce.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk