Dotácie pre veľké podniky

Pre koho sú určené?

Z dotácií môžete podporiť nasledujúce oblasti

ROZVOJ PODNIKANIA

Podporovaná je hlavne kúpa dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, pomocou ktorého dosiahnete inováciu vašich produktov alebo vašej výroby.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Investície na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, prípravu na opätovné použitie odpadov, recyklácie, materiálového zhodnocovania odpadov,  zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu…

SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti, podpora zosúladenia rodinného a pracovného života, boj proti diskriminácii…

VÝSKUM A VÝVOJ

Podporiť môžete dlhodobý strategický výskum, spoluprácu s výskumnými inštitúciami, inovácie výrobných procesov a produktov, vývoj nových produktov…

ZAMESTNANOSŤ A TVORBA PRACOVNÝCH MIEST

Podporované sú programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí, programy umožňujúce mladým nezamestnaným odbornú prípravu či stáž, opatrenia na tvorbu nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle…

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV

Zabezpečenie a implementácia energetických auditov – zatepľovanie budov, výmena okien, rozvody energie,  osvetlenie a pod.

POĽNOHOSPODÁRSTVO, RYBNÉ HOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO

Podporované sú investície do poľnohospodárskych podnikov na zefektívnenie využívania vody, investície do lesníckych technológií či investície zlepšujúce odolnosť a environmentálnu hodnotu lesných ekosystémov.

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých, veľké podniky ako zriaďovatelia môžu podporiť odborné učebne na stredných školách či základných školách.

ANALÝZY, PLÁNY, STRATÉGIE

Podporované sú dokumenty zaoberajúce sa medzisektorovými spoluprácami, cezhraničnou stratégiou na podporu inteligentného rozvoja a iných oblastí.

KULTÚRA, CESTOVNÝ RUCH A VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Podporovaná je umelecká tvorba od divadla cez hudbu až po literatúru, audiovizuálna produkcia, obnova národných kultúrnych pamiatok…

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ

V danej oblasti je možné podporiť opatrenia na redukciu emisií a znečisťovania ovzdušia, informovanie o ochrane životného prostredia, budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, sanácia environmentálnych záťaží a iné.

Dotácie pre vaše podnikanie

Vyberte si vhodný grant
pre vaše podnikanie

Všetko pohodlne
do 5 minút.

zobraziť aktuálne výzvy

Ako pracujeme?

Chcete využiť grantové finančné zdroje? My vieme, ako na to.
Vyberte si balíček spolupráce, ktorý vám najviac vyhovuje:

Basic –  34,90 € s DPH/rok – získate ročný prístup do najkomplexnejšej databázy grantov a dotácií, sprístupnenie všetkých eBookov, možnosť využívať interaktívne prehľady úspešnosti uchádzačov o eurofondy, aby ste zistili, aké sú vaše šance pri žiadosti o zvolenú dotáciu.

• Medium –  69,90 € s DPH/rok – okrem služieb balíka Basic získate ročný prístup k video obsahu. V ňom vám predstavíme podstatné informácie o najzaujímavejších aktuálnych výzvach. Máte možnosť zadať jeden projektový nápad, ktorý naši experti prehodnotia a priradia k nemu dotačný zdroj.

• Profi – 149,90 € s DPH/rok – táto forma registrácie je vhodná pre najnáročnejších klientov. Okrem služieb z balíka Medium získate 30- minútovú telefonickú konzultáciu, kde s vami prediskutujeme vaše otázky zo sveta grantov. Máte možnosť zadať až 3 projektové nápady, ktoré naši experti prehodnotia a priradia k nim vhodný dotačný zdroj. Potom stačí počkať na notifikáciu, kedy bude vhodný grant vyhlásený..

Free – bezplatná forma registrácie -ak si neprajete väčšiu formu podpory zo strany GrantExpert.sk a prístup do detailu grantov, môžete aj naďalej využívať služby portálu zdarma.

Zvolili ste si balík Light, Basic alebo Free?

1. Po zaregistrovaní na portál máte prístup do najkomplexnejšej databázy grantov a dotácií.  V rámci balíka Free sa vám zobrazia len základné informácie o grantoch.

2. Ak chcete preveriť projektový nápad dokúpte si službu Posúdenie projektového nápadu v sekcii Služby GrantExperta.

3. Expert z nášho portálu preverí, či je vami zvolený zdroj vhodný pre váš zámer. Následne máte možnosť osloviť konkrétnych expertov na spracovanie projektu.

Zvolili ste si balík Medium alebo Profi?                           

1. Získavate ročný prístup k videoobsahu.

2. V rámci balíka predplatného Medium môžete zadať 1 projektový nápad, v Profi až 3. Expert z nášho portálu preverí, či je vami zvolený zdroj vhodný pre váš nápad.

3. Získavate plnú technickú podporu prostredníctvom VIP rozhrania s on-line chatom.

Všetci registrovaní klienti môžu využiť nasledujúce služby portálu:

  • Posúdenie projektového nápadu
  • Školenia o eurofondoch
  • Prípravu žiadosti o grant
  • Projektový manažment schváleného projektu
  • Zápis do Registra partnerov verejného sektora
  • Energeticky audit

Stačí si vybrať vhodnú službu pre váš projektový zámer.

Pre jednotlivé služby môžete vyberať z grantových expertov. Každý z expertov prešiel preverením zo strany prevádzkovateľa portálu GrantExpert a absolvoval osobný pohovor.
Spomedzi expertov vyberáte na základe:

  • Fixnej ceny za službu
  • Referencií (doložené ITMS kódy zrealizovaných projektov)
  • Hodnotenia zo strany klientov portálu

Systém vám automaticky vyberie expertov, ktorí najlepšie zodpovedajú vašim projektovým zámerom a vybraným dotačným zdrojom.

Osloviť môžete viacero expertov a po potvrdení z ich strany vybrať toho, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Následne s ním uzatvoríte zmluvu a zaplatíte za službu na bezpečný účet portálu. Z tohoto účtu sa bude postupne uvoľňovať expertovi odmena.

Pozn. Pre niektoré služby ako sú Zápis do registra partnerov, verejné obstarávanie alebo energetický audit máme jedného zmluvného partnera.

Každá služba má svoj špecifický proces. Napríklad pri službe vypracovanie projektu je priebeh nasledujúci:

1. fáza: Úvodné stretnutie s expertom – počas neho si dohodnete, aké podklady je potrebné dodať z vašej strany a určíte si časový plán spolupráce.
2. fáza: Prvý návrh projektu – grantový expert nahrá na portál prvotný návrh žiadosti o dotácie, ktorá bude čakať na vaše schválenie.
3. fáza: Finálny návrh projektu – Expert pre vás vypracuje finálnu žiadosť a po vašom schválení ju odovzdá inštitúcii zodpovednej za daný grantový zdroj v súlade s podmienkami výzvy.

4. fáza:  Klarifikácia: V prípade, že vám bola doručená výzva na doplnenie žiadosti, expert vám pripraví podklady potrebné pre doplnenie projektu a cez portál vám ich doručí. Až po tomto kroku je expertovi vyplatená posledná platba za jeho služby.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk