Inovácie, veda a výskum

Veda, výskum a inovácie sú v programovom období 2021 – 2027 jednou z kľúčových priorít podpory z fondov EÚ. Inovácie a výskum sú považované za dôležité motory rozvoja ekonomiky, rastu konkurencieschopnosti podnikov a rastu zamestnanosti v rámci EÚ. Aj na Slovensku sú tieto oblasti rozvoja považované za mimoriadne dôležité, o čom svedčí aj fakt, že sa týmto témam v PO 2014 – 2020 venoval celý jeden operačný program pod názvom Výskum a inovácie.

 

Vybrané dotácie na podporu oblastí veda, výskum a inovácie:

VÝSKUM V AKADEMICKOM SEKTORE A SPOLUPRÁCA S VÝSKUMNÝMI INŠTITÚCIAMI A PODNIKATEĽSKÝM SEKTOROM

Operačný program Výskum a inovácie z celkovej alokácie 2,27 miliárd eur má viac ako tri štvrtiny finančných prostriedkov určených na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií.

KVALITA VŠ VZDELÁVANIA A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Akademický sektor môže z Operačného programu Ľudské zdroje získať dotácie na zvýšenie kvality VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja.

VÝSKUMNÝ A INOVAČNÝ PROGRAM EÚ

Program Horizont 2020 predstavuje jeden nástroj na podporu výskumu na hraniciach poznania, technologického vývoja, demonštračných činností, hodnotenia výsledkov a inovácií.

INVESTOVANIE PODNIKOV DO VÝSKUMU A INOVÁCIÍ

Podporenie investovania do výskumu a inovácií a vytvárania synergií medzi podnikmi a centrami výskumu a vývoja v rámci medzinárodných projektov európskej územnej spoluprác.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk