Dňa 28. októbra 2014 bol Európskou komisiou schválený operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020. Tento operačný program zastrešuje Ministerstvo hospodárstva SR.

Celková alokácia OP VaI zo zdrojov EÚ predstavuje 2,26 mld. eur, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Oprávnené územie: celé územie SR

Dotácie z operačného programu Výskum a inovácie budú smerovať do nasledujúcich oblastí:

Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií 

  • Aktivity v rámci prioritnej osi 1 budú realizované v menej rozvinutom regióne v identifikovaných oblastiach potrieb pre zvýšenie výkonnosti systému VVaI a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských výskumných tímov, ako aj stimulovanie záujmu podnikateľských subjektov v investovaní do VVaI.

Prioritná os 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

  • Aktivity prioritnej osi 2 sú zamerané na posilnenie výskumno-vývojových, inovačných a podnikateľských kapacít v priemysle a službách v Bratislave, konsolidáciu a integráciu podporených výskumno-vývojových kapacít vo výskumných inštitúciách (štátnych, verejných, neziskových) a priemysle v programovom období 2007 – 2013 so zohľadnením kľúčového významu BSK pre ďalší rozvoj týchto kapacít, najmä vo vzťahu k susedným krajinám, ako aj na podporu spolupráce akademického sektora a podnikateľskej sféry a podporu účasti výskumných inštitúcií vo vybraných druhoch medzinárodných projektov.

Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP  

  • Prostredníctvom aktivít prioritnej osi 3 sa bude v menej rozvinutých regiónoch SR stimulovať podnikanie, najmä prostredníctvom uľahčovania ekonomického využívania nových myšlienok, vzniku nových firiem a zvýšenia miery ich prežitia na trhu, vytvorenia vhodných podmienok pre podporu rastu a inovatívnosti, rozvoja nových obchodných modelov pre MSP a internacionalizácie, a to za účelom dosiahnutia očakávaných výsledkov definovaných pri jednotlivých špecifických cieľoch.

Prioritná os 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

  • Prioritná os 4 kombinuje aktivity zamerané na zabezpečenie financovania s aktivitami poradenstva a podporných služieb s cieľom zabezpečiť dlhodobý rast konkurencieschopnosti MSP. Realizované opatrenia vytvoria predpoklady na riešenie zlyhaní trhu identifikovaných v BSK (medzera vo financovaní, vysoká miera podnikateľskej aktivity v kombinácii s nízkou inovatívnosťou podnikateľských aktivít). Aktivity zahrnuté do prioritnej osi umožnia MSP rozvinúť svoj potenciál a zvýšiť svoje zručnosti a kompetencie, a tak vytvoria predpoklady pre aplikáciu inovácií v sektore MSP a zapojenie sa MSP do aktivít v oblasti komercializácie výsledkov vedecko-výskumného procesu realizovaných v rámci tematického cieľa 1.

Viac o grantoch z Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) nájdete na:

Pre zobrazenie grantov z Operačného programu Výskum a inovácie, ktoré administruje Ministerstvo hospodárstva SR kliknite sem.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk