Európska komisia schválila všetky operačné programy na Slovensku pre programové obdobie 2014 – 2020. Prostredníctvom ôsmich operačných programov môžeme čerpať finančné prostriedky v celkovom objeme 15 329 374 992 eur.

Operačný program Výskum a inovácie

OP VaI je zameraný na vytvorenie prostredia priaznivého pre inovácie a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií a taktiež na zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu rastu MSP.

Operačný program Kvalita životného prostredia

OP KŽP je zameraný na nasledujúce hlavné ciele: udržateľné a efektívne využívania prírodných zdrojov, zabezpečenie ochrany životného prostredia, prispôsobenie sa zmenám klímy a propagácia energetickej účinnosti.

Integrovaný regionálny operačný program

IROP je zameraný na päť hlavných priorít: doprava v regiónoch, ľahší prístup k verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu, zlepšenie kvality života v regiónoch, miestny rozvoj riadený komunitou.

Operačný program Ľudské zdroje

OP ĽZ je zameraný na nasledujúce hlavné ciele: podporiť rozvoj ľudských zdrojov, celoživotného učenia a plnohodnotné začlenenie sa na trh práce na zlepšenie sociálnej situácie.

Operačný program Efektívna verejná správa

OP EVS podporí investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Operačný program Rybné hospodárstvo

OP RH je zameraný na podporu trvalo udržateľného a konkurencieschopného rozvoja sektora akvakultúry, spracovania rýb pri využití inovácií so zreteľom na efektívne využívanie zdrojov a ochranu životného prostredia.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OP II výrazne prispeje k obnoveniu železničnej infraštruktúry a vozového parku, verejnej osobnej doprave, infraštruktúre vodných ciest, cestnej infraštruktúre a informatizácii.

Program rozvoja vidieka

PRV je zameraný na posilnenie pôdohospodárskeho sektora, prispôsobovanie klimatickým zmenám, vyvážený rozvoj vidieckych hospodárstiev a mnoho iného.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk