Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je riadiaca inštitúcia pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) zameraný na päť hlavných priorít: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj riadený komunitou. Celková alokácia na tento program je cca. 1,75 mld. eur.

Oprávnené územie: celé územie SR

Dotácie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)  budú smerovať do nasledujúcich oblastí:

Prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

 • cesty II. a ich napojenie na TEN-T a cesty I. triedy,
 • verejná osobná doprava a nemotorová osobná doprava.

Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 • vzdelávanie – budovanie centier odborného vzdelávania, SŠ, ZŠ (len vybavenie odborných učební) a MŠ,
 • sociálna infraštruktúra – zariadenia komunitnej starostlivosti, deinštitucionalizácia,
 • zdravotníctvo – budovanie infraštruktúry centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Prioritná os 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

 • podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Prioritná os 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

 • podpora energetickej efektívnosti verejných budov,
 • vodné hospodárstvo,
 • zelená infraštruktúra.

Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou

 • podpora budovania kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou,
 • podpora zameraná na tvorbu pracovných miest,
 • podpora vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami.

Pre zobrazenie grantov z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktoré zastrešuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kliknite sem.

Viac o grantoch z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) nájdete na:

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk