Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR administratívne zastrešuje Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorý sa bude realizovať pomocou mäkkých a tvrdých (investičných) opatrení v nasledovných prioritách: vzdelávanie, iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, zamestnanosť, sociálne začlenenie, integrácia marginalizovaných rómskych komunít, technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Celková alokácia na tento program je cca. 2,2 mld. eur.

Oprávnené územie: celé územie SR

Dotácie z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) budú smerovať do nasledujúcich oblastí:

Prioritná os 1 Vzdelávanie

 • Zvýšiť kvalitu vzdelávania na úrovni ZŠ, odborného vzdelávania, VŠ a celoživotné vzdelávania

Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

 • Zavedenie záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce

Prioritná os 3 Zamestnanosť

 • Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
 • Zlepšiť prístup na trh práce
 • Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života
 • Znížiť horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na pracovnom trhu a v príprave na povolanie
 • Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti

Prioritná os 4 Sociálne začlenenie

 • Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti
 • Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
 • Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
 • Vytvoriť štandardné klinické postupy a štandardné postupy pre výkon prevencie a začleniť ich do celoštátneho systému zdravotnej starostlivosti

Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

 • Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít
 • Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít
 • Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania

Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

 • Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
 • Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
 • Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre
 • Zvýšiť mieru zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej ekonomiky v územiach s prítomnosťou MRK

Pre zobrazenie grantov z Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré administruje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR kliknite sem.

Viac o grantoch z Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) nájdete na:

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk