Ministerstvo životného prostredia SR zastrešuje Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) zameraný na štyri hlavné priority: udržateľné využitie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, prispôsobenie sa nepriaznivým vplyvom zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, podpora manažmentu rizík, núdzového manažmentu a odolnosti v núdzových situáciách spôsobených zmenou klímy, energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých odvetviach. Celková alokácia na tento program je cca. 3,13 mld. eur.

Oprávnené územie: celé územie SR

Dotácie z operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) budú smerovať do nasledujúcich oblastí:

Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 • Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
 • Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd
 • Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody a opatrenia k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
 • Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity
 • Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
 • Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží

Prioritná os 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

 • Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
 • Zlepšenie účinnosti sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného odpadu

Prioritná os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

 • Zvýšenie úrovne pripravenosti a efektívnosti manažmentu  na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
 • Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík

Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

 • Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
 • Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
 • Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
 • Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou
 • Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Pre zobrazenie grantov z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré administruje Ministerstvo životného prostredia klinite sem.

Viac o grantoch z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) nájdete na:

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk