Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR administratívne zastrešuje Program rozvoja vidieka (PRV), ktorý je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora, udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest. Celková alokácia na tento program je cca. 1,55 miliardy eur.

Oprávnené územie: celé územie SR

Dotácie z Programu rozvoja vidieka (PRV) budú smerovať do nasledujúcich oblastí:

 1. Zvyšovanie efektivity všetkých výrobných faktorov a dosiahnuť nárast pridanej hodnoty podnikov v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve
 2. Usporiadanie vlastníctva, konsolidácia pôdy a zlepšenie infraštruktúry
 3. Podpora predaja domácej produkcie cez odbytové organizácie výrobcov a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov
 4. Rast pridanej hodnoty zvyšovaním kvality domácej poľnohospodárskej produkcie a stimuláciou živočíšnej výroby v chovoch AW
 5. Prevencia pred negatívnymi dôsledkami povodní, s negatívnym dopadom na potenciál poľnohospodárskej výroby a zvýšenie vodozádržnej kapacity územia
 6. Zvýšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie podielu využívania OZE
 7. Eliminácia dopadov a adaptácia pôdohospodárstva na zmeny klímy
 8. Posilnenie vedomostnej základne, transferu znalostí a inovačnej výkonnosti a spolupráce poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva, ktorá podporí vývoj nových produktov, postupov a technológií
 9. Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR
 10. Zachovanie biodiverzity a zvýšenie environmentálnej výkonnosti podpôr na ochranu biodiverzity
 11. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou a zachovanie kvality vôd
 12. Prevencia proti prírodným katastrofám v lesoch, posilnenie ochrannej funkcie lesov a obnova po prírodných katastrofách
 13. Vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku
 14. Zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych obciach s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia
 15. Rozvoj IKT vo vidieckych obciach

Pre zobrazenie grantov z Programu rozvoja vidieka, ktoré má na starosti Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kliknite sem.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk