Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má na starosti Operačný program Rybné hospodárstvo (OP RH), ktorý prispeje najmä k zvýšeniu konkurencieschopnosti a domácej produkcie akvakultúry vrátane spracovania, k zvýšeniu kvality a pridanej hodnoty produktov, k zefektívneniu a racionalizácii výrobných procesov, zvýšeniu, resp. udržaniu zamestnanosti v sektore,k zvýšeniu efektívnosti využívania zdrojov, a to so zreteľom na ochranu životného prostredia, ďalej k zlepšeniu zberu údajov za sektor akvakultúry a spracovania a ich vypovedacej schopnosti, vrátane vykonávania systému Únie na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v súlade so Spoločnou rybárskou politikou EÚ. Celková alokácia na tento program je cca. 15,7 milióna eur.

Oprávnené územie: celé územie SR

Dotácie z Operačného programu Rybné hospodárstvo (OP RH) budú smerovať do nasledujúcich oblastí:

Priorita Únie 2 Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach

  • Zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov akvakultúry, vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok, najmä v MSP
  • Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov týkajúcich sa akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne využíva zdroje

Priorita Únie 3 Podpora vykonávania SRP

  • Zlepšenie a poskytovanie vedeckých znalostí, ako aj zlepšenie zberu a správy údajov
  • Poskytovanie podpory monitorovaniu, kontrole a presadzovaniu, a tým zlepšeniu inštitucionálnej kapacity a efektívnej verejnej správy bez zvyšovania administratívnej záťaže

Priorita Únie 5 Podpora marketingu a spracovania

  • Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry
  • Podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh

Pre zobrazenie grantov z Operačného programu Rybné hospodárstvo, ktoré administruje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kliknite sem.

Viac o grantoch z Operačného programu Rybné hospodárstvo (OP RH) nájdete na:

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk