Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR má na starosti Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II), ktorý podporí nasledujúce priority: trvalo udržateľnú dopravu a odstraňovanie kapacitných obmedzení v kľúčových sieťových infraštruktúrach a zlepšenie dostupnosti, využitia a kvality informačných a komunikačných technológií pomocou rozširovania širokopásmového pripojenia, zavádzania vysokorýchlostných sietí a podpory prijímania vznikajúcich technológií a sietí pre rozvoj digitálneho hospodárstva. Celková alokácia na tento program je cca. 3,967 miliardy eur.

Oprávnené územie: celé územie SR

Dotácie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) budú smerovať do nasledujúcich oblastí:

Prioritná os 1 Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov

 • Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy
 • Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE)
 • Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov

Prioritná os 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)

 • Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

Prioritná os 3 Verejná osobná doprava

 • Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
 • Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD

Prioritná os 4 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)

 • Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave

Prioritná os 5 Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)

 • Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy (mimo TEN-T CORE)
 • Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (mimo TEN-T CORE)

Prioritná os 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)

 • Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest
 • Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy

Prioritná os 7 Informačná spoločnosť

 • Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
 • Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike
 • Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a občanov
 • Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát
 • Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu
 • Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
 • Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu
 • Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Pre zobrazenie grantov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktoré zastrešuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR kliknite sem.

Viac o grantoch z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) nájdete na:

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk