Žiadateľ grantu

Žiadateľom bol podnikateľ Peter Jurík – LISA.
Spoločnosť žiadala nenávratný finančný príspevok vo výške 139 458,24 € a ten aj získala.

Grantový zdroj

Grantovú výzvu, z ktorej bol projekt podporený, možno zaradiť do nasledovnej grantovej štruktúry.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Kód a názov výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán IROP – MKSR

Stručne o projekte


Cieľom projektu je dramaticky zvýšiť podiel štúdia LISA na lokálnom trhu vizuálneho umenia prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií v rámci novej prevádzky ateliéru s komplexnými službami na jednom mieste. V rámci projektu „Fotoateliér a štúdio LISA – nové pracovné miesta v kultúrnom priemysle v Galante“ budú vytvorené 3 nové pracovné miesta pre nezamestnaných a neaktívnych ľudí z regiónu a zvýši sa podiel štúdia v kreatívnej tvorbe na trhu prostredníctvom investície do vybavenia a marketingových technológií. Plánujú sa zaviesť nové formy obchodovania, výrazne zdokonalenie výstupnej formy umeleckého produktu v porovnaní s konkurenciou, a zvýšenie atraktivity výrobkov zdôraznením predností umeleckého spracovania.

Projekt pozostáva zo 4 aktivít:

  • Vybavenie pre umeleckú vizuálnu tvorbu
  • Zavedenie nových marketingových nástrojov
  • Príprava ukážky umeleckej tvorby
  • Prenájom priestorov prevádzky

Zvolené merateľné ukazovatele:

  • Zamestnanie 3. nezamestnaných alebo neaktívnych na trhu
  • Inovácia prevádzky
  • Marketingovú inováciu
  • Inovácie kreatívnej tvorby za účelom zvýšenia kvality a konkurencieschopnosti ateliéru LISA v Galante

Výška finančných prostriedkov projektu

Schválená celková výška oprávnených výdavkov : 146 798,15 €

Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 146 798,15 €

Schválené percento nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR: 95 %

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 139 458,24 €

Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 7 339,91 €

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk