Žiadateľ grantu

Žiadateľom bola spoločnosť EastWorks s.r.o.
Spoločnosť žiadala nenávratný finančný príspevok vo výške 149 825,95 € a ten aj získala.

Grantový zdroj

Grantovú výzvu, z ktorej bol projekt podporený, možno zaradiť do nasledovnej grantovej štruktúry.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Kód a názov výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán IROP – MKSR

Stručne o projekte

Cieľom projektu „GrayZone RTS game“ firmy EastWorks s.r.o. je vytvorenie 3 nových pracovných miest v odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP), inovácia výrobného procesu a vytvorenie nového produktu prostredníctvom nákupu modernej inovatívnej techniky a najmodernejších softvérových riešení, ako aj netechnologickej marketingovej inovácie.

Realizáciou projektu sa vytvorí pre spoločnosť úplne nový produkt – strategická vojnová sci-fi hra GrayZone RTS, ktorým chcú započať éru jej nového produktového portfólia (komplexná výroba strategických hier). Naplní sa cieľ v rámci Prioritnej osi 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, ktorým je podpora malých a stredných podnikov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu formou uľahčenia prístupu k hmotným a nehmotným aktívam a to s cieľom ich rastu a tvorby pracovných miest v sektore v KKP.

Hlavnými aktivitami projektu sú:

  • Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie
  • Podpora marketingových aktivít
  • Podpora kreatívnej tvorby a produkcie.

Miesto realizácie projektu bude v meste Košice, v Košickom samosprávnom kraji.

Výška finančných prostriedkov projektu

Schválená celková výška oprávnených výdavkov : 157 711,53 €

Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 157 711,53 €

Schválené percento nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR: 95 %

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 149 825,95 €

Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 7 885,58 €

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk