Žiadateľ grantu

Žiadateľom bola spoločnosť TORSTEN CREATIVE s.r.o..
Spoločnosť žiadala nenávratný finančný príspevok vo výške 98 233,67 € a ten aj získala.

Grantový zdroj

Grantovú výzva, z ktorej bol projekt podporený, možno zaradiť do nasledovnej grantovej štruktúry.

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Kód a názov výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Vyhlasovateľ výzvy: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán OPĽZ

Stručne o projekte

Predkladaný projekt s názvom „CASUS IS – Tvorba aplikácie, softvéru a mechanizmu potrebných na pomoc ľuďom so zdravotnými a pohybovými problémami“ je zameraný na vývoj aplikácie, softvéru/informačného systému a mechanizmu na pomoc ľuďom so zdravotnými a pohybovými problémami. Hlavným cieľom predkladaného projektu je: „Pomôcť zdravotne znevýhodneným osobám so zdravotnými a pohybovými problémami dostupnosťou pomoci pomocou výstupov projektu“.
Cieľovou skupinou projektu sú osoby so zdravotným postihnutím, hlavne osoby so zdravotnými a pohybovými problémami.

Hlavnou aktivitou projektu je: Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím.

Projekt bude pozostávať z 3 podaktivít:

  • Podaktivita 1: Výskum a vývoj nových/inovovaných zariadení, softvéru, aplikácií určených na sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti
  • Podaktivita 2 – Výroba vzorky a pilotné odskúšanie cieľovou skupinou
  • Podaktivita 3 – Prezentácia na domácom trhu

Výsledky projektu budú merateľné prostredníctvom 2 merateľných ukazovateľov v rámci realizácie aktivít projektu:

  1. Počet aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím – cieľová hodnota 3
  2. Počet subjektov, ktoré vytvorením produktu prispejú po ukončení projektu k realizácii opatrenia v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie – cieľová hodnota 1

Výška finančných prostriedkov projektu

Schválená celková výška oprávnených výdavkov : 109 148,52 €

Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 0,00 €

Schválené percento nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR: 90 %

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 98 233,67 €

Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 10 914,85 €

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk