Žiadateľ grantu

Žiadateľom bola spoločnosť Jajneken s.r.o..
Spoločnosť žiadala nenávratný finančný príspevok vo výške 192 231,37 € a ten aj získala.

Grantový zdroj

Grantová výzva, z ktorej bol projekt podporený, možno zaradiť do nasledovnej grantovej štruktúry.

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Špecifický cieľ: 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Kód a názov výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán OP VaI – MH SR

Stručne o projekte

Predkladaný projekt s názvom – „Zavádzanie nových produktov spoločnosti Jajnekem, s.r.o.“ je zameraný na vytvorenie novej produktovej rady spoločnosti – produktovej rady pív prostredníctvom obstaranej technológie – výrobnej linky na výrobu piva vo vlastných priestoroch spoločnosti v obci Gemerská Panica.

Cieľom predkladaného projektu je:Vytvorenie nového produktového radu spoločnosti s použitím modernej výrobnej technológie – výrobnej linky na výrobu piva a presadenie sa na slovenskom a zároveň na zahraničných trhoch s týmito novými produktami.“

Hlavnou aktivitou projektu je predpísaná aktivita v rámci tejto výzvy: „Začatie a rozvoj podnikania MSP.“

V rámci projektu boli stanovené nasledovné merateľné ukazovatele:

  • Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové – cieľová hodnota 1 (ukazovateľ bol vyčíslený ako nová produktová rada spoločnosti s cieľovou hodnotou 1, vytvorených bude viacero produktov)
  • Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové – cieľová hodnota 1
  • Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – cieľová hodnota 1
  • Počet podporených nových podnikov – cieľová hodnota 1
  • Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – cieľová hodnota 1 (bude vytvorená 1 nová pracovná pozícia – pozícia sládok)
  • Počet inovovaných procesov – cieľová hodnota 1

Miestom realizácie celého projektu je Košický samosprávny kraj, okres Rožňava, obec Gemerská Panica, ktoré je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Okres Rožňava je zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov podľa zákona 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Preto výška NFP zo zdrojov EFRR sa zvýši o 15 percentuálnych bodov na 75%.

Výška finančných prostriedkov projektu

Schválená celková výška oprávnených výdavkov : 256 308,49 €

Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 0,00 €

Schválené percento nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR: 75 %

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 192 231,37 €

Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 64 077,12 €

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk