Žiadateľ grantu

Žiadateľom bolo združenie Slovenské centrum obstarávania.
Spoločnosť žiadala nenávratný finančný príspevok vo výške 363 555,56 € a schválených  jej bolo 363 548,78 € .

Grantový zdroj

Grantovú výzvu, z ktorej bol projekt podporený, možno zaradiť do nasledovnej grantovej štruktúry.

Operačný program: Operačný program Efektívna verejná správa

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Kód a názov výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 Tvorba lepšej verejnej politiky – Menej rozvinutý región SR

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Riadiaci orgán OP EVS

Stručne o projekte

Projekt adresuje kľúčové oblasti spôsobu realizácie a kontroly efektívneho hospodárenia s verejnými zdrojmi vo verejnej správe („VS“).

Na jednej strane žiadateľ projektu plánuje realizovať kontroly vo vybraných samosprávach za účelom spracovania najčastejších procesných chýb pri riadení verejných zdrojov.

Na druhej strane výstupy z kontroly 60 samospráv budú skompletizované vo forme zbierky min. 10 opatrení/návrhov o legislatívnych, či administratívnych zmien, ktorými zabezpečia transparentné postupy hospodárenia finančných prostriedkov. Neformálni partneri projektu budú Únia miest Slovenska, mestá Handlová, Turany, Šurany a obec Stratená.

Aktivity sú zamerané aj na zvyšovanie odborných zručností zodpovedných osôb VS prostredníctvom 12 informačných (360 ľudí) a vzdelávacích seminárov (490 ľudí) a jednej záverečnej konferencie (80 ľúdí).

Udržateľným výstupom projektu je novovzniknutá verejná platforma pre pravidelné monitorovanie a zverejňovanie procesov verejného obstarávania a hospodárenia zdrojov samospráv. Hlavným cieľom je optimalizácia politicky efektívneho spravovania verejných zdrojov, optimalizácia procesov transparentnosti VS. Kvalita samospráv a jej efektívnosť je najdôležitejším predpokladom vykonávania akejkoľvek štrukturálnej zmeny smerujúcej k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu.

 

Výška finančných prostriedkov projektu

Schválená celková výška oprávnených výdavkov : 382 682,93 €

Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 0,00 €

Schválené percento nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR: 95 %

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 363 548,78 €

Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 19 134,15 €

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk