Žiadateľ grantu

Žiadateľom bola spoločnosť Naťa a Maťo s.r.o.
Spoločnosť žiadala nenávratný finančný príspevok vo výške 91 867,68 € a ten aj získala.

Grantový zdroj

Grantovú výzvu, z ktorej bol projekt podporený, možno zaradiť do nasledovnej grantovej štruktúry.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Kód a názov výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán IROP – MKSR

Stručne o projekte

Projekt s názvom „Zvýšenie kvality a výrobných kapacít vo firme Naťa a Maťo s.r.o.“ je zameraný na inováciu výrobného procesuproduktov a služieb – prostredníctvom technologických a netechnologických inovácií.
Technologické inovácie sa dosiahnu prostredníctvom obstarania moderných technológií (DTG tlačiareň a sušiaci tunel) a netechnologické inovácie budú dosiahnuté prostredníctvom marketingovej kampane na podporu spoločnosti a zároveň prostredníctvom zmeny organizačnej štruktúry spoločnosti vytvorením 2 nových pracovných miest (1 pracovné miesto bude vytvorené zo skupiny neaktívnych občanov).

Cieľom projektu a predkladaného podnikateľského plánu je – „Zlepšiť postavenie spoločnosti Naťa a Maťo, s.r.o. na súčasnom trhu prostredníctvom technologických a netechnologických inovácií.“

Dosiahnutie tohto cieľa bude realizované prostredníctvom dvoch hlavných aktivít v rámci realizácie projektu:

  • Obstaranie inovatívnych technológií – v rámci tejto aktivity bude obstaraná DTG tlačiareň na priamu tlač textilu a sušiaci tunel.
  • Marketingová podpora spoločnosti – v rámci tejto aktivity bude zabezpečená marketingová podpora spoločnosti prostredníctvom netechnologickej inovácie marketingovej kampane.

Miesto realizácie projektu bude v meste Podolínec, v Prešovskom samosprávnom kraji.

Výška finančných prostriedkov projektu

Schválená celková výška oprávnených výdavkov : 99 964,83 €

Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:99 964,83 €

Schválené percento nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR: 91,9 %

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 91 867,68 €

Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 8 097,15 €

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk