Hlavné ciele komunitárneho programu Európa pre občanov je prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli Únii, jej histórii a rozmanitosti a posilňovať inštitúciu občianstva k Európskej únii a zlepšovať podmienky pre demokratickú a občiansku participáciu na úrovni EÚ. Rozpočet programu je vyše 185 miliónov eur na roky 2014 – 2020.

Za riadenie programu je zodpovedná Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti a migráciu. Za implementáciu programu zodpovedá Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v Bruseli.  

Miestne a regionálne orgány, mimovládne organizácie, vzdelávacie, výskumné, kultúrne a mládežnícke inštitúcie môžu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

Výzvy a špecifické priority sú vyhlasované každoročne.

Dotácie z komunitárneho programu Európa pre občanov je možné čerpať na nasledujúce aktivity:

  • Akcia 1: Európska pamiatka – Zvyšovanie povedomia o pamiatke, spoločnej histórii a hodnotách a cieli Únie.
  • Akcia 2: Podpora demokracie a občianska participácia – Podpora demokratickej a občianskej účasti občanov na úrovni Únie. Medzi opatrenia v tejto oblasti patria: družobné partnerstvá miest, siete medzi mestami a projekty občianskej spoločnosti.
  • Prevádzkové granty – poskytujú finančnú podporu na náklady potrebné na riadne vykonávanie bežných a stálych činností organizácie.

Program Európa pre občanov poskytuje dva druhy grantov:

A. PROJEKTOVÉ GRANTY: Financie sú určené na presne vymedzené aktivity s obmedzenou lehotou trvania. Plán činnosti stanovený v žiadosti je po jej schválení záväzný.

B. PREVÁDZKOVÉ GRANTY: Finančná podpora je určená na náklady potrebné na riadne vykonávanie bežných činností organizácie. (Predovšetkým administratívne a cestovné náklady vznikajúce pri realizácii pracovného programu, náklady na zamestnancov, vydávanie publikácií a ďalšie náklady priamo súvisiace s pracovným programom organizácie.)

 

Viac o dotáciách z komunitárneho programu Európa pre občanov nájdete na:
Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk