Komunitárne programy sú nástrojom Európskej únie, ktorý slúži k prehlbovaniu spolupráce a riešeniu spoločných problémov členských krajín EÚ. Tieto programy sú viacročné a sú financované priamo z rozpočtu EÚ. Zodpovednosť za realizáciu komunitárnych programov nesie vo väčšine prípadov Európska komisia. Len pri vybraných programoch je časť zodpovednosti prenesená aj na národné organizácie. Do tejto kategórie spadajú programy Erasmus+, Horizont 2020, Európa pre občanov, Kreatívna Európa.

semináre pre program európa pre občanov
Európa pre občanov 2014-2020

Celková alokácia sedemročného komunitárneho programu EÚ „Európa pre občanov 2014 – 2020“ predstavuje takmer 185,5 mil. eur. Hlavným cieľom je zlepšovať podmienky pre občiansku participáciu v Európskej únii.

Kreatívna Európa 2014-2020

Kreatívna Európa je programom EÚ zameraným na podporu európskej kinematografie a kultúrnych a tvorivých odvetví. Celkový rozpočet programu je 1,46 miliárd eur.

Program Erasmus+

Celkovo 14,7 miliardy eur je vyčlenených pre program Erasmus+. Tento program EÚ je určený na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie rokov 2014 až 2020.

Horizont 2020  (nahrádzajúci 7. rámcový  program, CIP, EIT)
Horizont 2020 predstavuje doteraz najväčší výskumný a inovačný program EÚ s rozpočtom takmer 80 miliárd eur na roky 2014 – 2020. Je nástrojom na podporu výskumu, vývoja, demonštračných činností a inovácií.
SME Instrument – podpora pre MSP

Špecifický nástroj SME Instrument v rámci komunitárneho programu Horizont 2020 je určený pre podporu dovyvíjania prelomových produktov a ich uvedenie na nové trhy. Celková alokácia financií z EÚ je tri miliardy eur.

Fast track to innovation (FTI) – zavádzanie inovácií

Novou schémou na podporu rýchleho zavedenia inovácií spustenou v programe Horizont 2020 je Fast track to innovation (FTI). Bude podporovať inovačné projekty v oblasti priemyselných technológií a spoločenských výziev.

Európska komisia – Financovanie, verejné súťaže

Vyhľadávanie prebiehajúcich a plánovaných výziev na predkladanie návrhov, informácie o postupoch a programoch financovania a podávanie online žiadostí. Informácie o postupoch obstarávania a príležitostiach pre podnikateľov, ktorí majú záujem o zákazky Európskej komisie.

Program LIFE

Program LIFE je jeden z komunitárnych programov Európskej komisie, do ktorého sa môžu zapojiť členské štáty Európskej únie. Zameriava sa na oblasť životného prostredia a ochranu klímy. Svojimi aktivitami prispieva k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a k zlepšovaniu kvality životného prostredia.

Program Zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúzia

Cieľom programu je zlepšiť situáciu na trhu práce pre mladých ľudí do 25 rokov aktivitami ako učňovské prípravy, stáže alebo ďalšie vzdelávanie.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk