Zodpovednosť za zamestnanosť a sociálnu politiku leží predovšetkým na pleciach národných vlád. Ich úsilie však podporuje a dopĺňa Európska únia. Európska Komisia ako jej najvyšší výkonný orgán koordinuje a sleduje vnútroštátne politiky a vykonávanie právnych predpisov EÚ a podporuje zdieľanie a výmenu osvedčených postupov v oblastiach, ako sú práva na pracovisku, koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia, odborná príprava, zručnosti a podnikanie.

Momentálne program Zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúzia žije hlavne zárukami pre mladých ľudí, čo je aj názov jej aktuálneho opatrenia: Opatrenie Európskej komisie – Záruka pre mladých ľudí

Toto opatrenie si dáva za cieľ zlepšiť situáciu na trhu práce pre mladých ľudí do 25 rokov. Okrem zníženia nezamestnanosti im chce zabezpečiť aj konkrétne kvalitné ponuky na zamestnanie, učňovské  prípravy, stáže alebo ďalšie vzdelávania, a to v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania.

Pozrite si záruky pre mladých v jednotlivých krajinách Európskej únie.

Ciele

  • vytvárať kvalitné pracovné miesta v celej EÚ
  • pomáhať ľuďom nájsť si prácu vo svojej vlastnej krajine alebo v inej krajine EÚ
  • podporovať zručnosti a podnikanie
  • koordinovať a modernizovať systémy sociálneho zabezpečenia
  • vytvárať lepšie pracovné podmienky prostredníctvom spoločných minimálnych noriem
  • posilňovať sociálne začlenenie a bojovať proti chudobe
  • ochraňovať práva osôb so zdravotným postihnutím

Tieto ciele sú nástrojom k dosiahnutiu 75% zamestnanosti ľudí v produktívnom veku a k zníženiu miery predčasného ukončenia školskej dochádzky .

Viac o programe nájdete tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk