Program LIFE je jeden z komunitárnych programov Európskej komisie, do ktorého sa môžu zapojiť členské štáty Európskej únie. Zameriava sa na oblasť životného prostredia a ochranu klímy.

Hlavným cieľom programu LIFE je prispievať k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, k ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia a k zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity vrátane podpory sústavy Natura 2000. Okrem týchto aktivít sa zameriava aj na podporu inovatívnych technológií v oblasti životného prostredia a zmeny klímy.

Sledovaním stanovených cieľov program LIFE prispieva k udržateľnému rozvoju a dosahovaniu zámerov stratégie Európa 2020. Taktiež napomáha vykonávaniu 7. environmentálneho akčného programu EÚ do roku 2020 s názvom „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ v súčinnosti a doplnkovosti s ostatnými programami spolufinancovanými EÚ.

Komunitárny program LIFE sa člení na:

 • Podprogram Životné prostredie
  • priorita Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov
  • priorita Príroda a biodiverzita
  • priorita Správa a informovanie v oblasti životného prostredia
 • Podprogram Ochrana klímy
  • priorita Zmierňovanie zmeny klímy
  • Priorita Adaptácia na zmenu klímy
  • priorita Správa a informovanie v oblasti klímy

Celkový rozpočet Európskej Komisie pre program LIFE v programovom období 2014 – 2020 predstavuje sumu 3 456 655 000,- EUR. Z uvedenej sumy je na podprogram Životné prostredie alokovaných 2 592 491 250,- EUR a na podprogram Ochrana klímy 864 163 750,- EUR.

Viac informácii o programe LIFE nájdete tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk