Horizont 2020 predstavuje doteraz najväčší výskumný a inovačný program EÚ s rozpočtom takmer 80 miliárd eur na roky 2014 – 2020. Horizont 2020 nahrádza programy fungujúce v predchádzajúcom programovom období ako 7. rámcový program, CIP, EIT a ďalšie. Program predstavuje jeden nástroj na podporu výskumu na hraniciach poznania, technologického vývoja, demonštračných činností, hodnotenia výsledkov a inovácií. Ďalšími princípmi Horizontu 2020 je synergia so štrukturálnymi fondmi pre budovanie kapacít, dôraz na zapojenie mladých výskumníkov, kritériá založené na excelentnosti a systém založený na dôvere odrážajúci sa v jednoduchej implementácii projektov.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty z členských štátov EÚ a asociovaných krajín. Do projektov môžu byť zapojené aj medzinárodné európske záujmové organizácie a subjekty špecificky definované v pracovných programoch.

Výzvy v rámci programu sú vyhlasované v rámci dvojročných pracovných balíkov.

 

Dotácie z komunitárneho programu Horizont 2020 budú smerovať do nasledujúcich oblastí:

EXCELENTNÁ VEDA:

 • podpora najlepších myšlienok,
 • rozvoj talentov v Európe,
 • sprístupnenie prioritnej výskumnej infraštruktúry pre výskumných pracovníkov,
 • zatraktívnenie Európy pre najlepších svetových výskumných pracovníkov.

VEDÚCE POSTAVENIE PRIEMYSLU:

 • poskytovanie rozsiahlych investícií do kľúčových priemyselných technológií,
 • maximalizácia potenciálu rastu európskych podnikov prostredníctvom poskytnutia, primeraného financovania,
 • pomoc inovatívnym MSP dostať sa do svetovej špičky.

SPOLOČENSKÉ VÝZVY:

 • spájanie zdrojov a znalostí z rôznych oblastí, technológií a disciplín (vrátane spoločenských a humanitných vied),
 • realizácia činností súvisiacich s inováciou,
 • vytváranie väzieb s činnosťami vykonávanými v rámci európskych partnerstiev v oblasti inovácie.

Pod Horizont 2020 spadajú aj ďalšie programy ako:

 • Fast Track to Innovation,
 • Európsky inštitút inovácií a technológií (EIT),
 • Rozširovanie výnimočnosti a rozsiahlejšia účasť,
 • Spojené výskumné centrum (JRC),
 • Euratom.

Viac o dotáciách z Horizontu 2020 nájdete na:
Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk