Pre program Erasmus+ je vyčlenených celkovo 14,7 miliardy eur, a to na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie rokov 2014 až 2020. Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport môžu výrazne prispieť k riešeniu sociálno-ekonomických zmien predstavujúcich kľúčové problémy, ktorým bude Európa čeliť do konca tohto desaťročia, a podporiť vykonávanie stratégie Európa 2020 pre rast, zamestnanosť, sociálnu rovnosť a sociálne začlenenie.

Zoznam oprávnených žiadateľov a konkrétne podmienky sú súčasťou programu výziev. Program Erasmus+ funguje na ročných programoch, ktoré sú zverejňované zvyčajne v decembri.

Erasmus+ je koordinovaný z Bruselu (centralizované akcie), hoci niektoré jeho akcie sú decentralizované, to znamená, že sú riadené agentúrami na Slovensku. Niektoré výzvy v rámci kľúčovej akcie 1 a 2 implementuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a programy pre mládež sú v gescii IUVENTA v Bratislave.

Dotácie z komunitárneho programu Erasmus+ budú smerovať do nasledujúcich oblastí:

KĽÚČOVÁ AKCIA 1 – MOBILITA JEDNOTLIVCOV

 • mobilita študentov a zamestnancov,
 • spoločné magisterské štúdiá Erasmus Mundus,
 • pôžičky z programu Erasmus+ na magisterské štúdium.

KĽÚČOVÁ AKCIA 2 – SPOLUPRÁCA V OBLASTI INOVÁCIE A VÝMENA OSVEDČENÝCH POSTUPOV

 • nadnárodné strategické partnerstvá,
 • znalostné aliancie,
 • aliancie pre sektorové zručnosti,
 • projekty zamerané na budovanie kapacít,
 • podporné informačno-technologické platformy, ako sú eTwinning, Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe (EPALE) a Európsky portál pre mládež.

KĽÚČOVÁ AKCIA 3 – PODPORA REFORMY POLITIKY

 • znalosti v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,
 • iniciatívy pre inovačnú politiku,
 • podporu európskych politických nástrojov,
 • spolupráca s medzinárodnými organizáciami,
 • dialóg zainteresovaných strán, podporu politík a programu.

ČINNOSTI JEAN MONNET

 • akademické moduly, katedry, centrá excelentnosti,
 • politickú diskusiu s akademickou sférou,
 • podporu inštitúciám a združeniam,
 • štúdie a konferencie.

ŠPORT

 • partnerstvá spolupráce,
 • neziskové európske športové podujatia,
 • posilnenie dôkazovej základne na tvorbu politík,
 • dialóg s relevantnými európskymi zainteresovanými stranami.

Viac o programe Erasmus+ nájdete:
Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk