Európska únia poskytuje finančné granty organizáciám ale aj jednotlivcom s cieľom realizovať projekty podporujúce jej politiku. Podporuje oblasti od výskumu a vzdelávania po humanitárnu pomoc.

Granty zväčša nepokrývajú 100% všetkých nákladov ale sú skôr doplnkovým financovaním. Európska komisia informuje verejnosť o grantových možnostiach prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov.

Možnosti financovania:

  1. Úvery, záruky a kapitál– príkladom investície do výskumu a inovácii. EÚ poskytuje pomoc príjemcom s cieľom ľahšie získať úvery od bánk alebo iných poskytovateľov
  2. Dotácie– správcom dotácii sú členské štáty Európskej únie, nie Európska komisia
  3. Ceny– v rámci programu Horizont 2020 sú víťazi odmení finančnou hotovosťou a možnosťou propagácie
  4. Verejné zákazky– nepovažujú sa za formu financovania EÚ, výber sa uskutočňuje prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk.

Na tejto stránke nájdete komplexné informácie o hľadaní organizácií ochotných spolupracovať na projektoch, postupe podávania žiadostí, alebo riadení projektov.

Ďalej obsahuje informácie o ochrane údajov pri postupoch verejného obstarávania, typoch financovania, alebo pravidlách pre odborníkov hodnotiacich ponuky.

Dôležitou súčasťou je aj sekcia Výzvy na predkladanie ponúk podľa oddelení.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk