Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce (European Territorial Cooperation – ETC), ktorá je jedným z cieľov kohéznej politiky Európskej únie. Dunajský nadnárodný program (DTP) presadzuje ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť dunajského regiónu vo vybraných oblastiach.

Geografické pokrytie zahŕňa nasledujúce krajiny: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Nemecko – Bádensko – Würtembersko a Bavorsko), Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu, Moldavsko, Čiernu Horu, Srbsko a štyri oblasti Ukrajiny. Ide o krajiny, na ktoré sa vzťahuje aj Stratégia EÚ pre dunajský región.

Poskytovanie podpory z programu sa uskutočňuje v rámci štyroch prioritných osí, ktoré sa členia na niekoľko špecifických cieľov:

  1. Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región
  2. Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre
  3. Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región
  4. Dobre spravovaný dunajský región

Celkový rozpočet programu:

  • 262 989 839 eur (221 924 597 eur je podpora z fondov EÚ a 41 065 242 eur predstavuje národné spolufinancovanie).
    Podpora EÚ  pochádza z troch fondov: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI).

Oprávnení prijímatelia:

  • miestne, regionálne a národné verejné orgány,
  • organizácie riadiace sa verejným právom,
  • medzinárodné organizácie a súkromné organizácie, vrátane súkromných podnikov z krajín EÚ programovej oblasti) s právnou subjektivitou.

Riadiacim orgánom je Ministerstvo národného hospodárstva Maďarska so sídlom v Budapešti.

Funkciu národného kontaktného bodu programu na Slovensku vykonáva Úrad vlády SR.

web: http://www.danube.vlada.gov.sk

Pre zobrazenie grantov z Dunajského nadnárodného programu kliknite sem.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk