V rokoch 2014 – 2020 má Slovensko pozdĺž svojich hraníc 5 programov cezhraničnej spolupráce  –  4 na vnútornej hranici a 1 na vonkajšej. Ich cieľom je dosiahnutie vyrovnanej integrácie rôznych území EÚ prostredníctvom podpory spolupráce regiónov. Zároveň uvádzame aj 3 programy nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa, Interreg Európa a Dunajský nadnárodný program.

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Kooperačný program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 bol schválený Európskou komisiou v septembri 2015. Rozpočet programu z EFRR je vyše 155 miliónov eur.

Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika

Kooperačný program Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 bol schválený Európskou komisiou vo februári 2015. Rozpočet programu z EFRR je takmer 155 miliónov eur.

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Kooperačný program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na obdobie 2014 – 2020 bol schválený Európskou komisiou v júni 2015. Rozpočet programu z EFRR predstavuje 90 miliónov eur.

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Kooperačný program Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 2014 – 2020 bol schválený Európskou komisiou v júli 2015. Rozpočet programu je vo výške 76 miliónov eur financovaný z EFRR.

Interreg V-B Stredná Európa

Program Interreg Central Europe 2014 – 2020 bol schválený Európskou komisiou v decembri 2014. Program naďalej financuje projekty európskej územnej spolupráce v 9 členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Interreg V-C Európa

Program Interreg Europe 2014 – 2020 nadväzuje na program Interreg IIIC (2004 – 2006) a Interreg IVC (2007 – 2013) na Slovensku. Rozpočet programu na obdobie 2014 – 2020 je 359 mil. € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ENI CBC Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina

Cieľom programu je s podporou Európskej únie stimulovať aktivity vedúce k zintenzívneniu a prehĺbeniu sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi regiónmi Ukrajiny a regiónmi členských štátov ležiacich.

Dunajský nadnárodný program

Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce a presadzuje ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť dunajského regiónu vo vybraných oblastiach.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk