Medziregionálny program Interreg Europe v programovom období 2014 – 2020 nadväzuje na pozitívne skúsenosti získané v programovom období 2004 – 2006 v rámci programu Interreg IIIC a v období 2007 – 2013 v programe Interreg IVC. Program Interreg V-C Europe je spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRR) a je určený pre všetkých 28 členských štátov EÚ a pre Nórsko a Švajčiarsko. Na financovanie z tohto programu sú oprávnené:

 • národné, regionálne alebo miestne verejné orgány
 • iné inštitúcie spravované verejným právom (napr. univerzity, regionálne rozvojové agentúry, organizácie podporujúce podnikanie a pod.)

Program bude financovať 2 opatrenia:

a) projekty spolupráce – partnerstvá verejných organizácií pochádzajúcich z rozličných európskych krajín, ktoré spolupracujú 3 až 5 rokov, aby si vymieňali svoje skúsenosti s konkrétnou politickou problematikou; každý región zapojený do projektu spolupráce vypracuje akčný plán, ktorý špecifikuje, čo sa v regióne urobí, aby sa zabezpečilo, že sa získané poznatky zo spolupráce uvedú do praxe; projekty musia tiež monitorovať, čo sa stane s akčným plánom, aby videli, ako dobre spolupráca funguje

b) platformy vzdelávajúce v oblasti politík – priestor pre kontinuálne učenie, kde akákoľvek organizácia zaoberajúca sa politikami regionálneho rozvoja v Európe môže nájsť riešenie, ako zlepšiť spôsob, ktorým riadi a implementuje svoje verejné politiky v rámci štyroch prioritných osí programu

Všeobecný cieľ programu: Zlepšiť implementáciu regionálnych rozvojových politík a programov, predovšetkým programov spadajúcich pod cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a, v relevantých prípadoch, aj programov spadajúcich pod cieľ EÚS prostredníctvom podporovania výmeny skúsenosti medzi regionálnymi aktérmi a prostredníctvom vzdelávania sa v oblasti tvorby politík.

Tematické ciele, ktoré rieši program Interreg Europe:
 • Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií (TC1)
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP (TC3)
 • Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch (TC4)
 • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov (TC6)

Dotácie z Interreg V-C Európa budú smerovať do nasledujúcich oblastí:

Prioritná os 1: Výskum, technologický vývoj a inovácie

 • rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie, podpora kompetenčných centier
 • podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskúpení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách a šírenie technológií na všeobecný účel

Prioritná os 2: Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov

 • podpora kapacít MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenie sa do procesov inovácií

Prioritná os 3: Nízkouhlíkové hospodárstvo

 • podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Prioritná os 4: Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov

 • zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
 • podpora prechodu priemyslu na hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, podpora zeleného rastu, ekologických inovácií a riadenia environmentálneho správania vo verejnom a súkromnom sektore

Viac o dotáciách z programu Interreg Európa nájdete na:

Pre zobrazenie grantov z medziregionálneho programu Interreg Európa kliknite sem.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk