Žiadateľ sa musí zapojiť do projektového partnerstva skladajúceho sa z aspoň jedného partnera z Ukrajiny a aspoň jedného partnera z členského štátu EÚ participujúceho v  programe.

Financovanie:

Na prefinancovanie celého projektu nesmú byť použité výlučne príspevky EÚ. Žiaden projekt nesmie presiahnuť 90 % všetkých oprávnených nákladov.

Rozdiel musí byť uhradený z vlastných zdrojov žiadateľa alebo jeho partnera, alebo z iných zdrojov než je rozpočet Európskeho spoločenstva alebo Európskeho rozvojového fondu. Miera spolufinancovania musí dosiahnúť najmenej 10% všetkých oprávnených nákladov projektu.

V prípade  žiadateľov/partnerov  registrovaných v členských štátoch zúčastnených na programe z národných rozpočtov bude prefinancovaných bude maximálne 5% všetkých oprávnených nákladov projektu (50% spolufinancovania).  Zvyšných 5% všetkých oprávnených nákladov projektu (50% spolufinancovania) budú zahŕňať vlastné zdroje žiadateľa/partnera.

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú medzi iným národné, regionálne a miestne organizácie realizujúce politiku v oblastiach relevantných pre programové priority; verejnoprospešné  inštitúcie ako regionálne rozvojové združenia a poskytovatelia informácii, inovačné a rozvojové agentúry, výskumné inštitúty a univerzity; regionálne a miestne združenia podnikateľov (napr. obchodné komory, únie) profesionálne/ profesné organizácie; regionálne a miestne samosprávy a ich organizácie fungujúce ako právnické osoby, regionálne rady; neštátne inštutúcie ako mimovládne organizácie, organizácie reprezentujúce národnostné/etnické menšiny, miestne občianske zväzy, družstvá, odborové zväzy, organizácie reprezentujúce hospodárske a sociálne záujmy, spotrebiteľské organizácie, ženské a mládežnícke organizácie, vzdelávacie, vedecké a kultúrno-výskumné organizácie atď.

Oprávnené územie:

Zo slovenskej republiky sa môžu do programu zapojiť Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj.

Viac o dotáciách z programu nájdete na:

Pre zobrazenie grantov z programu cezhraničnej spolupráce ENI CBC Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina kliknite sem.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk