Kooperačný program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na obdobie 2014 – 2020 bol schválený Európskou komisiou v júni 2015. Rozpočet programu z EFRR predstavuje 90 miliónov eur. Výška dotácie bude max. 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v závislosti od typu žiadateľa.

Oprávnenými územiami sú:

  • na slovenskej strane  Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj,
  • na českej strane Jihomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj,
  • výnimka: v rámci prioritnej osi 1 podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií – možnosť zapojenia pre vysoké školy a výskumné organizácie z Bratislavského samosprávneho kraja.

Zoznam oprávnených žiadateľov bude špecifikovaný s konkrétnou výzvou.

Dotácie z Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika budú smerovať do nasledujúcich oblastí:

  • podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a vytváranie prepojenia a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím,
  • investície do vzdelávania, odbornej prípravy a školení za účelom získavania zručností a celoživotného vzdelávania, a to vypracovaním a naplňovaním spoločných programov vzdelávania, odbornej prípravy a školení,
  • zachovanie, ochrana, propagácia a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva; ochrana a obnova biologickej rozmanitosti, ochrana a obnova pôdy a podpora ekosystémových služieb, vrátane siete NATURA 2000 a ekologickej infraštruktúry,
  • podpora právnej a správnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami.

Viac o dotáciách z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika nájdete na:

Pre zobrazenie grantov z cezhraničného programu Interreg Slovenská republika - Česká republika, ktoré administruje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kliknite sem.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk