Kooperačný program Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 2014 – 2020 bol schválený Európskou komisiou v júli 2015. Rozpočet programu je vo výške 76 miliónov eur financovaný z EFRR. Projekty budú podporené do výšky 95 % rozpočtu.

Oprávnenými územiami sú:        

  • na slovenskej strane Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj,
  • na rakúskej strane severné a stredné Burgenlandsko, Viedeň a Dolné Rakúsko.

Zoznam oprávnených žiadateľov bude špecifikovaný s konkrétnou výzvou.

Dotácie z Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko budú smerovať do nasledujúcich oblastí:

Prioritná os 1 Príspevok k budovaniu znalostného cezhraničného regiónu

  • Posilnenie spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, a to pomocou prenosu poznatkov, budovania kapacít a zakladania spoločných rámcov, spoločných výskumných a inovačných aktivít a spoločných výskumných zariadení
  • Zlepšiť vyššie vzdelanie a celoživotné vzdelávanie za účelom prípravy kompetentnej a kvalifikovanej pracovnej sily. Zlepšiť kapacity cezhraničného vzdelávacieho systému s cieľom poskytnúť ľudské zdroje, vedomosti a zručnosti, potrebné pre regionálny inovačný systém

Prioritná os 2 Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

  • Posilniť spoločné prístupy k zhodnoteniu prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom s cieľom ďalej rozvíjať oblasti ako destinácie cestovného ruchu
  • Posilnenie cezhraničnej integrácie formou funkčných ekologických sietí a zelenej infraštruktúry s cieľom zachovať biodiverzitu a prispieť k stabilite

Prioritná os 3 Podpora trvalo udržateľných riešení v doprave

  • Zlepšiť spoločné plánovanie, spoluprácu a praktické riešenia, ktoré zachovávajú kvalitu životného prostredia, sú nízkouhlíkové a prinášajú bezpečnejšie dopravné siete a služby v oblasti

Prioritná os 4 Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej kooperácie

  • Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnej oblasti mobilizáciou aktérov a budovaním kapacít pre plánovanie a rokovania v rámci viacúrovňového riadenia
  • Posilnenie spolupráce medzi inštitúciami poskytujúcimi predškolské a základné vzdelanie (materské a základné školy) za účelom spoločného vývoja a implementácie vzdelávacích programov

Viac o dotáciách z programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko nájdete na:

Pre zobrazenie grantov z cezhraničného programu Interreg Slovenská republika - Rakúsko, ktoré administruje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kliknite sem.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk