Nadnárodný program Central Europe v programovom období 2014 – 2020 naďalej financuje projekty európskej územnej spolupráce v 9 členských štátoch EÚ: Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko, južná a východná časť Nemecka a severná časť Talianska. Novým členom programu sa stalo Chorvátsko, naopak program už nie je určený pre Ukrajinu. Európska komisia schválila program spolupráce Central Europe 16. decembra 2014.

Program Stredná Európa je jedným zo 14 nadnárodných programov podporovaných v rámci cieľa „Európska územná spolupráca“ a je spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRR).

Program spolufinancuje projekty spolupráce pre:

  • posilnenie regionálnej inovácie,
  • podporu nízkouhlíkových stratégií,
  • ochranu a valorizáciu prírodných a kultúrnych zdrojov,
  • zlepšenie dopravných prepojení.

Cieľ programu Stredná Európa: „Spoluprácou prekračujúcou hranice strednej Európy spraviť z našich miest a regiónov lepšie miesta pre život a prácu“.

Dotácie z Interreg V-B Stredná Európa budú smerovať do nasledujúcich oblastí:

Prioritná os 1: Spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Strednej Európy

  • v rámci tejto prioritnej osi budú podporené aktivity ako: inovačné siete a klastre, služby podporujúce inovácie, zvýšenie spolupráce medzi výskumným, verejným a súkromným sektorom, zvyšovanie zručností zamestnancov v nových technológiách, produktoch, službách a procesoch, zavedenie nových vzdelávacích systémov zohľadňujúcich demografickú zmenu a iné.

Prioritná os 2: Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v Strednej Európe

  • podpora aktivít zameraných na zlepšenie energetickej efektívnosti, novátorské technológie šetrenia energie, zlepšenie energetickej výkonnosti, využitie endogenného potenciálu obnoviteľných zdrojov, zníženie spotreby energie, nové nízkouhlíkové technológie pre mestskú dopravu a iné.

Prioritná os 3: Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v Strednej Európe

  • investovanie do aktivít ako udržateľné využívanie prírodných zdrojov pre potreby regionálneho rozvoja, inovatívne environmentálne technológie / nástroje, zhodnocovanie kultúrneho dedičstva a potenciálu kreatívneho priemyslu, podpora využívania kultúrneho dedičstva pre regionálny ekonomický rast, riadenie a zlepšenie kvality životného prostredia v mestách, posilnenie kapacity pre environmentálne plánovanie v mestách a ďalšie.

Prioritná os 4: Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie Strednej Európy

  • posledná prioritná os programu je zameraná na podporu aktivít ako lepšie prepojenie periférnych regiónov s existujúcimi sieťami, vývoj zlepšených služieb mobility vo verejnom záujme, optimalizácia sietí nákladnej dopravy, zvýšenie podielu logistiky priaznivej pre životné prostredie a ďalšie podobné aktivity.

Viac o dotáciách z programu Interreg Stredná Európa nájdete na:

Pre zobrazenie grantov z nadnárodného programu Interreg Stredná Európa kliknite sem.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk