Ekofond je neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s.. Od založenia podporuje projekty aktívnej spoločnosti, efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivity spojené s osvetou v týchto oblastiach.

Aktivity fondu sú zamerané hlavne na neziskové organizácie, školy, obce, VÚC a organizácie nimi zriadené.

Grantové programy:

  • Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu– program je zameraný na implementáciu progresívnych technológií kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a chladu na báze zemného plynu. Jeho cieľom je implementovať technológie v reálnych podmienkach trvalej prevádzky.
  • Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov– prostredníctvom tohto programu poskytuje EkoFond finančnú dotáciu predovšetkým pre mestá a obce, ako zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo sociálnych, zdravotníckych a kultúrnych zariadení. V budovách je možné realizovať energetické opatrenia ako zateplenie obvodovéhoplášťa a strechy, výmenu  starých okien a vytvoriť tak predpoklady pre bezpečnú a energeticky efektívnu prevádzku zariadení.
  • Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel– program nadväzuje na poskytované dotácie na inštaláciu inovatívnych technológií na báze zemného plynu. Jeho cieľom je podporiť ekologickejšie riešenia vykurovania a chladenia budov s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Čiastkovým cieľom je aj zvýšenie informovanosti verejnosti o ekonomickom a aj ekologickom aspekte tejto technológie.
  • Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu– program sa zameriava na inovatívne metódy a procesy súvisiace s využívaním zemného plynu, vývojom technológií, ktoré prispievajú k zvýšenej bezpečnosti odberných plynových zariadení a bezpečnej prepravy a distribúcie zemného plynu. Podmienkou je, že výstupy projektov musia byť využiteľné vo vzdelávaní a musia mať reálny potenciál využitia v podmienkach SR.

Viac informácií o Ekofonde nájdete tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk