Našou ambíciou je, aby sa portál rozširoval aj o ďalšie grantové programy. Kontaktujte nás, ak máte zaujímavý program, ktorý by ste radi videli na našom portáli.

Finančný mechanizmus EHP a Nórske fondy

Celkové ciele finančných mechanizmov pre obdobie 2014 – 2021 majú prispieť k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a k posilneniu bilaterálnych vzťahov

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky podporuje aktívne skupiny profesorov a študentov na vysokých školách, najlepších študentov, mladých talentovaných umelcov a dizajnérov a vytvárame atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania.

Nadácia Orange

Poslaním Nadácie Orange je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. Projektové zámery realizuje vlastnými grantovými programami v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja.

Stredoeurópska nadácia

Stredoeurópska nadácia podporuje neziskové aktivity organizácií, komunít a jednotlivcov v rámci viacerých programov a projektov, ktoré majú medzinárodný rozmer.

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú aj individuálnu filantropiu, firemné dobrovoľníctvo a presadzuje zodpovedné podnikanie.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska podporuje vzdelávanie detí i dospelých, venuje sa filantropii a spravuje viacero nadačných fondov.

Nadácia Allianz

Grantové programy Nadácie Allianz prispievajú k znižovaniu nehodovosti a predchádzaniu škodám na majetku a zdraví. Kampane nadácie sú určené pre všetky vekové kategórie.

Nadácia Ekopolis

Primárnym cieľom Nadácie Ekopolis je životné prostredie. Záleží im na tom, aby rozvoj našej spoločnosti nebol na úkor budúcich generácii.

Visegrad Fund

Fond sa zameriava na organizácie, ktorých cieľom je zdieľať vedomosti, posilňovať inovácie a spolupracovať s občanmi krajín V4, strednej a východnej Európy.

Green Foundation

Nadácia so stredoeurópskym presahom sa zameriava predovšetkým na rozvoj sociálnych inovácií a adaptáciu spoločnosti na významné výzvy.

Ekofond

Fond podporuje projekty aktívnej spoločnosti, efektivitu využívania energie a ochranu životného prostredia.

Fond inovácií a technológií

Fond podporuje rozvoj podnikania, zamestnanosť a hospodárstvo krajiny ale aj životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie a priemyselné inovácie.

Nadácia Otvorenej spoločnosti

Prioritnými oblasťami záujmu nadácie sú ľudské práva a slobody, kritické myslenie, participácia a inkluzívne vzdelávanie.

Nadácia EPH

Nadácia participuje na zachovávaní tradícií, prírodných a kultúrnych pamiatok. Medzi prioritné ciele patrí aj zdravie a šport, komunitný či regionálny rozvoj.

Meet and Code

Iniciatíva Meet and Code podporuje digitálne vzdelávanie mládeže v 22 európskych krajinách. Cieľom je učiť mladých ľudí kódovať a programovať.

Nadácia SPP

Nadácia sa zameriava na podporu vzdelávania, ochranu kultúrnych hodnôt a zdravia, regionálny a komunitný rozvoj. Vízia nadácia je napĺňaná rôznymi charitatívnymi a filantropickými aktivitami.

Nadácia Granvia

Nadácia Granvia podporuje projekty zamerané na sociálnu inklúziu a pomoc dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným uchádzačom. Poskytuje nielen finančné prostriedky ale aj patronát nad podporenými projektmi.

Expo Live Inovačné granty

Inovačný grant podporuje sociálne startupy a podnikateľov z celého sveta. Cieľom Expo Live je podporovať také projekty, ktoré inovatívne riešia spoločenské alebo environmentálne problémy.

Nadácia ZSE

Nadácia ZSE podporuje verejnoprospešné aktivity, životné prostredie, vzdelávanie, inovácie a komunitný rozvoj.

Innovation Prizes: EIT Food Hub

EIT Food je misia ako zmeniť európsky potravinový systém – urobiť ho lepším pre ľudí aj planétu.

Férová Nadácia O2

Cieľom nadácie je pomáhať mladým ľuďom v oblasti vzdelávania a zvyšovania zamestnanosti.

i-Portunus

i-Portunus podporuje medzinárodné mobility umelcov pôsobiacich v oblasti divadelného alebo vizuálneho umenia. Mobilita je stálou akciou v rámci programu Kreatívna Europá na roky 2021- 2027.

Zdravé mesto

Cieľom nadácie je prepájať potenciál a potreby komunity tak, aby sa zvyšovala kvalita života. Zameriava sa na občianske iniciatívy, históriu, tradície a kultúru.

gesto_cierne-page-001
Gesto pre mesto

Cieľom nadácie Raiffeisen banky je zlešpovať kvalitu života v mestách. Svoje pozornosť upriamuje na šport, kultúru, prírodné a sociálne prostredie či vzdelávanie

Karpatská nadácia

Cieľom nadácie je rozvíjať aktivity jednotlivcov a organizácií na východnom Slovensku.

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nadácia pomáha v dosahovaní kvalitatívnych zmien v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, ochrany životného prostredia, športu a kultúry.

Nadácia VÚB

Nadácia pomáha v oblasti vzdelávania, kultúrneho dedičstva, komunitného života a charity.

Zelený vzdelávací fond

Zelený vzdelávací fond podporuje environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti.

Nadácia ESET

Nadácia rozvíja vzdelanie v oblasti  IT, internetovej bezpečnosti, vedy a výskumu či občianskej spoločnosti.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk