Nadácia Otvorenej spoločnosti sa zameriava na skvalitnenie občianskej spoločnosti, transparentnosti a presadzovanie rovnosti šancí a ochrany menšín a slabých. Otváranie tém zasahujúcich do kvality života občanov je prepojené s rôznymi aktivitami, toleranciou, zodpovednosťou a akceptáciou.

Grantové programy sú určené pre mimovládne organizácie a podporujú otvorenú spoločnosť, vzdelávanie, posilňujú ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodneným občanom s prihliadnutím na špecifické potreby Rómov.

Prioritnými oblasťami nadácie sú:

  • Ľudské práva a slobody– prispievajú k nediskriminačnej a tolerantnej spoločnosti bez radikalizmu. Snahou je aj posilnenie postavenia Rómov cez implementáciu rómskych inkluzívnych politík. Dôležitým cieľom je rovnaký prístup menšín a žien k ľudským právam. Realizovali projekty ako Otázka vôle, Bez predsudkov, Spolu za všetky rodiny či We Are Open.
  • Kritické myslenie a participácia– podporujú hlas verejnosti v otázkach demokracie, právneho štátu a ľudských práv. V tejto programovej oblasti realizovali projekty ako Tvorba mechanizmov a participácie detí, Sisumma, Čítanie naslepo, Hra na pravdu a ďalšie.
  • Inkluzívne vzdelávanie– je zoskupenie viacerých aktivít v oblasti vzdelávania, ktorým sa nadácia venuje. Len prostredníctvom vzdelávania je možné zabezpečiť otvorenú a rôznorodú spoločnosť. Medzi vzdelávacie aktivity patrí medzinárodné finančné vzdelávanie AFLATON podporujúce sociálnu aj finančnú gramotnosť.

Viac informácií o Nadácií otvorenej spoločnosti nájdete tu.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk