Víziou Nadácie Ekopolis je vyspelá občianska spoločnosť, kde si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za vývoj a stav životného prostredia. Záleží im na tom, aby rozvoj našej spoločnosti nebol na úkor budúcich generácii. Zameriava sa na životné prostredie a občiansku spoločnosť.
V roku 2017 sa uskutočnil pilotný projekt ENVIROvzdelávania mladých. Cieľom bolo poskytnúť mladým ľuďom informácie o globálnych problémoch životného prostredia a motivovať ich ku zmene.
Program Aktívne občianstvo a inklúzia
prispieval k znižovaniu sociálnych nerovností chudoby a vylúčenia, rozvoja služieb v sociálnej oblasti. Program bol súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi boli Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a bol realizovaný v období január 2013 – december 2015.
Koncept mestá pre ľudí známy ako smart cities prináša nové prístupy v spravovaní a riadení mesta. V rámci tejto iniciatívy odštartovali v Banskej Bystrici cyklus podujatí Záhradné dišputy.

Nadácia Ekopolis má 26-ročné skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. Podporujú projekty a činnosť stoviek mimovládnych neziskových organizácii.

Od svojho vzniku v roku 1991 nadácia podporila  3 068 projektov v celkovej výške 19,3 mil. €. Len v roku 2016 finančne aj nefinančne podporili 41 projektov sumou 131 000 €.

Nadácia Ekopolis je členom medzinárodného konzorcia Environmental Partnership Association, spájajúcom nadácie v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku.

Nadácia je členom European Greenways Association, ktorá sa venuje budovaniu, podpore a propagácii trás pre nemotorovú dopravu v Európe.

Od roku 2010 je Nadácia Ekopolis členom Európskej cyklistickej federácie (http://www.ecf.com/), ktorá je najvýznamnejšou európskou organizáciou obhajujúcou záujmy cyklistov a cyklistiky vo všetkých aspektoch. Federácia združuje 70 členov z 40 štátov.

Ekopolis – partner Fair Trade

Začiatkom apríla 2009 sa Nadácia Ekopolis pripojila k výzve hľadať férových partnerov a získať FAIR TRADE certifikát. Filozofiou je formovanie spravodlivejšieho obchodu vo svete, čoho podstatou je aj tvralo udržateľný rozvoj, ústa k prírode a snaha o dôstojnejšie pracovné a životné podmienky farmárov z rozvojových krajín.

Ekopolis – člen CIVILSCAPE

CIVILSCAPE je sieť mimovládnych organizácii z celej Európy, ktoré podporujú Európsky dohovor o krajine zameraný na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. V súčasnosti má CIVILSCAPE 34 členov z krajín Európy, zo Slovenska je jej členom STUŽ- Spoločnosť pre trvalo udržateľný rozvoj.

CIVILSCAPE spolupracuje aj s ďalšími partnermi na európske úrovni:

  • RECEP-ENELC je medzinárodné združenie lokálnych a regionálnych samospráv
  • UNISCAPE je sieť univerzít a vedeckých inštitúcii, ktoré sa venujú problematike krajiny na úrovni výskumu a výučby. Medzi zástupcov zo Slovenska patria: SPECTRA + tvorená Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Ústavom manažmentu STU, Geografickým ústavom SAV a Prognostickým ústavom SAV.
Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk