Nadácia Tatra banky podporuje vzdelávanie, umeleckú tvorbu a dizajn. Je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo dosiahnuť.

Prostredníctvom programov a grantov prináša nové inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporuje najlepších študentov a vytvára atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania.

V roku 2015 v rámci grantových programov Nadácia Tatra banky podporila 266 projektov v celkovej výške 371 831 eur.

Grantové programy:

 • Stredoškoláci do sveta
  • podpora tých vynikajúcich študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe či podujatí,
  • okrem podpory jazykových zručností, vzdelanie v niektorom z predmetov dôležitých pre ďalšie smerovanie a vzdelávanie študentov na vysokých školách.

 

 • Študenti do sveta
  • podpora najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku,
  • v rámci grantového programu poskytne Nadácia Tatra banky finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

 

 • Business Idea
  • cieľom je podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen,
  • podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny,
  • snahou Nadácie je podpora študentov  pri naštartovaní ich podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania,
  • tento grant je otvorený úplne všetkým vysokým školám a univerzitám bez ohľadu na ich zameranie.

 

 • Viac dizajnu
  • cieľom je podporiť kreatívny proces a prezentáciu mladých slovenských dizajnérov v ich tvorbe, aby sa ľahšie etablovali,
  • ambíciou programu je podporiť hlavne tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie mladých dizajnérov tvoriacich v oblasti umeleckého dizajnu,
  • grantový program má dve uzávierky.

 

 • Vedieť viac
  • podpora aktivít, projektov alebo programov mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vzniknú za účelom rozvoja vzdelávania na slovenských vysokých školách,
  • cieľom je podpora aktívnych skupín pôsobiacich na VŠ, ktoré idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec, snažia sa maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status VŠ, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov.

 

 • Viac umenia
  • podpora aktívnych skupín zložených zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo a pritom z pozície renomovaných umelcov a skúsených pedagógov predstaviť tento tvorivý proces študentom, čiže budúcim umelcom,
  • podpora tvorivých tímov zložených zo slobodných umelcov a študentov niektorej z týchto vysokých škôl: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

 • Kvalita vzdelávania
  • ambícia grantového programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe,
  • cieľom programu je obohatiť konkrétny študijný program, predmet alebo tému tak, aby vyučovanie získalo moderné poznatky z prostredia domácej a zahraničnej vedy, a zároveň pomôcť pri aplikácií nových metód, foriem a postupov tak, aby sa vyučovanie stalo aktuálnejšie a viac reflektovalo potreby praxe.

 

 • E-Talent
  • určený pre aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky,
  • cieľom je podpora kreativity a inovatívnosti študentov a učiteľov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým projektom už počas vysokej školy.

 

Viac o grantoch z Nadácie Tatra banky nájdete na:

Pre zobrazenie grantov z Nadácie Tatra Banky kliknite sem.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk