Podpora z Environmentálneho fondu (Envirofondu) je poskytovaná formou dotácie, úveru alebo mimoriadnej dotácie.

Podpora formou úveru bude poskytnutá za nasledovných podmienok:

 • úroková sadzba z úveru je vo výške 1,00 % p.a.,
 • splatnosť úveru je od 5 do 15 rokov,
 • ručenie za úver sa vyžaduje vo výške 130 % z hodnoty žiadaného úveru (formy zábezpeky sú konkretizované v prílohe k žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru).

Podpora formou dotácie:

Poskytuje sa formou bezhotovostného prevodu finančných prostriedkov na účet príjemcu dotácie, najmä na základe predložených účtovných dokladov a ich príloh preukazujúcich realizáciu schváleného projektu, resp. jeho časti, spolu s dokladmi preukazujúcimi bezhotovostnú úhradu spolufinancovania projektu (min. 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu/časti projektu) dodávateľom projektu.

Podpora z Environmentálneho fondu (envirofondu) je poskytovaná pre nasledujúce oblasti:

 • Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
 • Ochrana a využívanie vôd
 • Rozvoj odpadového hospodárstva
 • Ochrana prírody a krajiny
 • Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
 • Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
 • Zelená investičná schéma
 • Environmentálne záťaže
 • Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Pre zobrazenie grantov a dotácií z oblasti životného prostredia kliknite sem.

Viac o dotáciách a úveroch z Environmentálneho fondu (envirofondu) nájdete na:

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk