Z národných zdrojov podporuje Slovenská republika prostredníctvom cielených programov rad rôznych aktivít.

Ide o granty poskytované napríklad prostredníctvom Environmentálneho fondu alebo Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV).

Environmentálny fond

Podpora z Environmentálneho fondu je zameraná na oblasti od ochrany ovzdušia, vôd, prírody, cez environmentálnu výchovu až po zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov.

Fond na podporu umenia

Fond je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca efektívnu tvorbu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Audiovizuálny fond

Audiovizuálny fond poskytuje finančné prostriedky autorom a výrobcom slovenských audiovizuálnych. Fond tiež poskytuje štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji audiovizuálnej kultúry a priemyslu v SR.

Obnovme si svoj dom

Prostredníctvom programu Ministerstva kultúry SR sú podporované menšie investičné projekty obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok.

APVV

APVV poskytuje grantové schémy na podporu výskumu a vývoja (VaV), ľudského potenciálu v oblasti VaV, podporu výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti, podporu spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím a iné.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Fond je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít.

Kreatívne vouchere

Kreatívne vouchere predstavujú finančnú podporu pre malých a stredných podnikatelov, ktorí hľadajú podporu v oblasti architektúry, IKT, marketingu a dizajnu.

Inovačný fond

Podporuje riešenie projektov aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, využitie a ochrana patentov, priemyselných a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky, technológie a služby.

Program Obnova dediny

Cieľom tohto programu je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít.

Všetky práva vyhradené © 2024 GrantExpert.sk